Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ARMEN.

dicheyt, soe en can hy immers ons die niet weygheren: Dat noch meer is, wy sullen hem dwinghen, mit sijn eyghen iurament, oft eede: want hy seyt: Soe waerlick, als ick bin een leuendich Godt, soe wil ick niet den doot des sondaers: maer dat hy om gbekiert wert, ende leuet: In soedanijghen ghebedt, ghescliiet Goodts wille: want God wil, dat de menschen- salich worden. //

Maer als wy bidden, lichamelicke gueden: te weten: ghesontheydt, spijs, dranck, cledinghe, voerspoet, vrede, neringhe etc. Soe sullen wy mede betrouwen vastelicken, dat Godt ons ghebedt verhoert heft, ende dat hy ons oock wil gheuen, dat wy bidden: maer soe veere het ons salich wesen, ende tot sijn glorij strecken sal: want soedanijge gueden sijn ons altijt niet salich.

Daerom so moeten wi by soedanijge ghebeden stellen, dese condicie: lieer soe veero alst v ghelieft, soe veere het tot v glorij, ende mijn salicheyt is: Aldus leert ons Christus bidden: Yader v wille gheschiede in die Eerde als in den Hemel: Aldus heft Christus ghebeden: "N aeder neemt desen Kelck van my: mer Vader niet mijn wille: maer die uwe geschiede: Aldus badt die Meelaetsche Mensch Christum: Heere, soe ghy wilt, moecht ghy my ghesont maecken.

Wy sullen Godt mede gheen tijt, plaets, ofte maniere setten, in welcken hy ons sal helpen: maer wy sullen dat sijn wijsheyt, ende macht beveelen, vastelicken betrouwende, dat ons sal geschieden, tgheen dat wy bidden: als het tot // Godts glorij, ende onse salicheydt is, al was daer noch plaets, noch tijt, noch maniere, doer welcken dat gheschien mochten: dat is: al soudeu ons Godt dat gheuen doer een mirakel: Neemt een exempel in Iudith: Die Burgeren van Bethulien waren van meeninghe, den stadt haer vyanden ouer te gheuen, soe veere God haer binnen vijf daghen niet verlosten: Iudith heft ghesproecken: Wat sijt ghy voer men- ] schen, die den Heer temteert: Dit sijn gheen woorden om bermherticheyt te verworuen: maer om Godt tot meerder gramschap te verwecken: ghy hebt den tijt van Godts verberminghe ouer ons, in v wil ghestelt: Ende want Iudith, den saecke Godt alsoe beual, soe heft hy miraculoselicken, Bethulien doer Iudith verlost: Soedanijghen exempel hebben wy mede in die Israheliten: dat sy doer ] den rode meer ghegaen, ende met Hemels broot in haer bon- J gher ghespisicht sijn: Daerom seyt Dauid, als hy wt sijn Rijck gheworpen was: Yijnde ick gracij, in die ooghen Godts, hy sal my wel weder in mijn Rijck brenghen: maer seyt hy tot my: Ghy behaecht my niet, ick stae voer hem, laet // hy met my doen, soe hem guet dunckt. (

Dorothea.

Dat is Theophile een corte: maer een seer schoone leere van

Psalm .31.

Ezech . 18.

1 . Timoth . 2.

Fol. CC. a-lijr.

Math . 6.

Math . 26.

Mathei. 8.

Fol, CC. xlij r.

Iudith. 8.

2xodi. 14. ixod. 16. !. Reg . 15.

Fol. IC. xliij".

Sluiten