Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seluer: nochtans Godt gheeft ons somtijts terstondt niet tgheen, dat wy bidden: maer hy vertoeft daer mede, om dat wy in dat bidden sullen perseuereeren: want hy wil een stadich ghebedt hebben, ende met een stadich ghebedt (in maniere van spreecken) ghedwonghen worden, ende dat, om de saecken bouen verclaert: Dit betuycht Christus met twee schoone parabolen, segghende: Het was een Rechter in een stadt, die noch Godt vreesden, noch de menschen ontsach: Een Yrouken sprac tot hem: Verlost my van mijn wederpartije: Een tijtlang wilden die Rechter dat niet doen: Te laesten, heft hy in sick selfs ghesproecken: Hoe wel dat ick Godt niet vrese, ende die menschen niet ontsie: nochtans: want dese Weduwe // my moyelick is, sal ick haer wil doen, op dat sy ouer my niet claghet: Desen parabel (seyt Lucas) sprack Christus, om te leeren, datmen moet altijt bidden, ende niet moed worden: Den ander parabel, spreect Christus aldus: Wie van v heft een Yrendt, ende ten haluer nacht sal hy tot hem gaen, segghende: Yrendt leent my drie brooden: want my is een Vrent ouerghecoomen, ende ick heb niet om hem voer te setten: Die Yrendt sal van binnen antwoorden: Weest my niet moyelick: die doere is ghesloeten: mijn Kijnderen slapen met my, ick mach niet opstaen, ende v broodt gheuen: maer ist dat hy aenstaende ') clopt: Ick segghe v, hoe wel dat hy niet sal opstaen om hem te geuen: want2) hy een vrent is: nochtans sal hy om sijn importuynheyt op staen, ende hem soe veel gheuen, als hy van node heft: Daer na seyt Christus: Ende ick segghe v: Bidt, ende v sal ghegheuen worden, soeckt, ende ghy sult vijnden, clopt, ende v sal open ghedaen worden: Al die geen die bit, vercrijcht: Die soect, vindt, die aenclopt, wordt in ghelaten: Alsoe verstaet ghy dan nv wel, die natuer van God almachtich: doet ghy niet // Dorothea?

Dorothea.

Seer wel Theophile, ende dat doer v schriftelick onderwijs, van welcken ick v seer dancke.

Theophilus.

Hier wil ick dan nv mijn redenen sluyten: V vermanende wt liefte (want het tot v eyghen profijt is) dat ghy dese mijn vermaninghe wel ouer peynst, dat ghyse wel ter herten neemt, ende v daer nae voecht: want alsoe sult ghy een costelicke Apteecke hebben, wt welcken ghy oueruloedijghe remedien, ende troosten sult moeghen halen, teghen alle lijden, ende ghy sult v in lijden aiso niet bedroeuen: maer in den gheest v verblijden: want ghy

Luce. 18.

Fol. CC. xliiij Luce 18.

Luce 11.

Fol. CC. xlv<■.

1) Aenstaende, d.i. volhardende.

2) Want, d.i. omdat.

Sluiten