Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[Aj<]

A ij"

€J Hoe de Keyserlijcke Maiesteyt ingereden is te Moenighen op den .x. dach van Iunij int Iaer M.CCCCC.XXX.

E®pg|rg Es vridaechs op den .x. dach van Iunij is de Keyserlijcke y | Maiesteyt, met den Coninck van Beemen ende Yngarien jö gjWJj Ferdinando, omtrent te .v. vren na noen te Moenighen irü!üi™»i«<Of inghereden, ende met groote triumphe, van beyde Vorsten van Baeyren hertoch Willem, ende hertoch Lodewjjc, met .v. hondert wel gheacoutreerde ') perden int blanck harnas met rode paltrocken2) ende plumagien verciert, ende also is hi ontfanghen geweest. Ten eersten hebben die Vorsten huer geschut groot ende cleen .c. stucken op raderen ende wielen, ooc sommighe mortieren, ende haghebussen, een half mile wechs van Moenighen geuoert, ende daer een poel wesende daer hebben si die eerde in gheworpen, ende een slot van hout ende doecken daer op ghemaect. Als nv de Key. ma. daer quam, die knechten die de Key. ma. te gemoet quamen wter stat, hebben dat slot bestormt, daer na heeftmen al dat gescut daer op ghescoten, ende daer van is dat slot ontsteken ende verbrant, oec sommige mortieren hebbense gheviert3) ende ghelost, in alre manieren gelijcmen pleech alst ernst doet, dat heeft de Key. ma. wel behaecht Daer na is de Key. ma. gereden totter brugge, daer heeft men in de riuiere ghehadt een gescildert vat, eenen daer op sittende 4) na de coluer van baeyren, ende de vischers sijn gecleet gheweest van eenre coluere, op huer schepen comende, ende si hebben dien af willen steken, ende alsoe hebben si ghebadet5) etc. Als nv de Key. ma. quam inde valleye an de poorte is een berch ant water met scone tapitserie verciert gheweest, daer onder heeftmen die historie van Bester hebrara gespeelt. Ende voort an comende bi tvleeschuys heeftmen // een ander gespeelt,

1) Gheacoutreerde, d. i. opgetooide.

2) Paltrocken, d.i. dekkleeden, schabrakken.

3) Gheviert, d.i. afgevuurd.

4) Er zat een man op. Waarschijnlyk was het een houten man.

5) I)e vertooning was een spel. Bij de pogingen om den man van het vat te stooten geraakten de schippers te water.

Sluiten