Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a vj

2 . Petr . 2

a vj"

1 . Ioann . 2.

a vijr

Iacob. 4.

werelts heerschappie heeft, vorsten des werelts, boose geesten die in die lucht regeren, vliegen ouer ons ghelijck die woleken, ende // r vliensteren !) altijt om ons, als honich bieen met grooten hoopen, ende laten haer dicmaels in lichamelijcker gesteltenisse sien, ende zÜn gheerne in woeste plaetsen, huysen, ende wildernissen.

Vraghe.

Ie die duuel dan al nu ter hellen ghestooten?

Antwoort.

Aldus seyt Petrus, ij. Petri ij. cap. Godt heeftse met cabelen ter duysternissen ter hellen ouerghegeuen, dat zij ten oordeel behouden werden, ende tusschen middeler tijt2), zoo hebben zij die lucht ende dat ghene dat ouer ons is inne, daer sitten ende vliegen zij, ende loeren op ons, hoe dat zij ons slechs mochten schade doen, ende aen lijf ende ziel verderuen. Ende hij is een // duysent konstenaer in alder schalcheyt versocht 3). Hy heeft groote experientie ende ondervindinghe, ende weet seer wel hoe hy een yegelijck zal aengrijpen. Hy is ons tallen4) hoecken seer na by, in Indien, in Aphrica, in Mooren landt, in Europa, hooch ende leegh, 80 waer dat wy zijn. Hy is rontsomme ons, opt bedde, aen die tafel, waer wy gaen, staen, ligghen oft sitten. Also dat ons wel van noot is Godt om hulp te bidden.

Vraghe.

Waer vermaent ons die heylighe schriftuer tot verloochenen des werelts?

Antwoort.

Iohannes in zijn .i. Epistel int ij. cap. seyt: Hebt niet lief die werelt, noch al dat in die werelt is. In dien // yemant die werelt lief heeft in hem en is die liefde des vaders niet. Want al dat in die werelt is, als lust des vleeschs, ende lust der ooghen, ende een hooveerdich leuen, en is niet vanden vader, maer vander werelt, ende die werelt vergaet met al haer lusten. Ende Sint Iacob int .iiij. capit. Wie des werelts vrient wil zijn, die wort Gods vijant.

Yraghe.

Wat is die werelt voor een dinck?

Antwoort.

Die werelt is des duuels rijck, zijn paradijs ende lusthof, ende laer domineert hy in. So moeten wy dan weten, als dat wy in

1) „Vliensteren" is een iterativum. Het beteekent zooveel als „fladderen, zweven".

2) Tusschen middeler tijt, d.i. inmiddels.

3) „In alder schalcheyt versocht" wil zeggen : in alle booze listen beproefd, ervaren.

4) „Tallen'' is eene samentrekking van „te allen '.

Sluiten