Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[rt ix']

Ioann . 6.

Luce . 13.

(

[aa:']

Hebr. li.

c

[a x"]

Antwoort.

Vleesch ende bloet heet in die heylighe schriftuere, een Adams kint, dat is, een mensch die vol sonden is, in sonden ontfanghen in sonden geboren, ende in sonden leeft, vol houerdijen, giericheyt| oncuysheyt, oneerbaerheyt, haet ende njjdt, een leughenaer, hem' zeluen in alles beminnende, die geen straffinge en can ghelijden noch verdraghen, maer doet alle tijden teghen Godt, ende en is niet dan stof ende assche, iae een spijse der wormen vuylich ende "onvruchtbaer. Boomen ende cruyden brengen // schoone bloemen, bladeren, ende lieffelijcke vruchten, die mensche en brengt niet dan vuylnisse ende dreck voort.

Vraghe.

Waer vermaent die schriftuere tot oeffeninghe des geloofsP

Antwoort.

Iohannes int. vj. daer die loden Christum vraechden, wat sullen wy doen, dat wy Gods wercken wercken ? Doen antwoorde Christus, seggende: Dat is Godts wercke dat ghij aen dien ghelooft, die hij ghesonden heeft. Ende Luce int xiij. doet neersticheyt dat ghy deur die enghe poort ingaet, want vele zullen daer neersticheyt na doen, hoe zij zullen moghen incomen, ende en zullens niet doen nonnen. //

Vraghe.

Wat ist ghelooue?

Antwoort.

Totten Hebreen int .xj. cap. Tghelooue is een vast toeversicht vesen, ende een seker bewijs der dingen diemen niet voor >oghen en ziet.

~\7" T*n nlin

Wat werct alsulcken gelooueP

Antwoort.

Het werct ten eersten, dat ick Christum alleene die grootste achte, ende hem lief hebbe bouen al, eere ende prijse als den genen den welcken my die vader tot een middelaer ende salich-

maker ghegeuen heett, die my alleene genoech is in mijnen saken jnde noot te helpen, inden welcken allen mijnen troost staet, sonder te rusten op enni-//ghe creatueren. Ten tweeden werct dat ghelooue

*PTlPn Viran + liofrla f owlion miinnr» naoofan OA 4- /vnn

- - — ""O""" "• y ow ÜUU uituouilü

teghen zijnen naesten doet zoo hem Christus ghedaen heeft eenen yegelijcken met blijscbappen. Ten derden werct dat gelooue een getroost ende reyn herte, dwelck den duuel, noch sonde, noch helle, noch ennige tyrannen ofte gheweldighen en vreest. Het lijdt verduldelij eken, ende verdraecht lijtsamelijcken al wat te lijdene is, waecht ende vertrout hem op Godt in leuen ende in steruen.

Sluiten