Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het rechte cruyce der goeder menschen.

Een vertroostinghe in allen lijden.

Dat houten cruyce en heeft Christus niet heeten draghen, daer hy seyt Luce int ix. cap. Wie my volgen wilt, die versaecke hem seluen, ende neme zijn cruyce op hem daghelijcx ende volge my nae. Dat is, so wat ons God voor een cruyce, lijden, tribulatie, ende crancheyt op legget, dat sullen wy Christo in verduldicheyt na draghen: want gheljjck als Christus door die bereuringhe zijns alderreynsten vleeschs inden doopsel der Iordanen, alle // wateren gheheylicht heeft: also heeft hij oock deur die bereuringhe zijns alder heylichsten vleeschs ende bloets alle lijden, aermoede, tribulatie, schade, ongheluc, verdriet, tegenspoet, oneere, schaemte, benautheyt, versmaetheyt, verachtinghe, verbanninghe, ia den doot zelue gheheylicht, die vermaledijdinghe ghebenedijt, den doot verworcht ende verslonden, die sonde wt gedaen ende vergeuen. Christus Iesus sach wel dat wy voor tcruyce ende lijden souden vreesen ende verschricken, daerom heeft hy den seluen doot onschadelijcken ghemaect: also datmen eens kerstens doot, niet anders en sal aen sien, dan ghelijcmen aen en sach die metalen slanghe van Moysee, die welcke niet // dan die ghesteltenisse van eender slanghen en hadde, ende doch zo en was daer noch leuen noch venijn in. Also eest dat goede menschen also wel steruen als andere menschen, comen oock in den doot, maer zij en blijuen daer niet inne, ende gaen deur den tijtlijcken doot in dat eeuwige leuen.

Daer toe so helpe ons Iesus Christus onse salichmaker.

Amen. //

cij'

c iij r

c iij'

Sluiten