Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8al, is mijn vleesch, welcke ick gheuen sal voor dat leuen der Werelt.

Item, Melchisedech de Coninck van Salem, ende een Priester des Alderhoochsten, die wort van den Apostel, in den E-//pistel Fol.6r. totten Hebreen beschreuen, te wesen sonder Yader, sonder Moeder,

sonder gheslacbt, sonder begin der dagen, ende sonder eynde des leuens, ende een Priester inder eewicheyt. Welcke woorden eygentlijck niet op den figuerlijcken Melchisedech mogen beduydet worden,

maer men moetse verstaen op Iesum Christum, den Soone des alderhoochsten Gods, onsen eenigen hoogen Priester, na de ordeninge Melchisedechs. "Want die is een Coninck der gerechticheyt ende des vredes, die selfde en heeft noch beghinsel der dagen, noch eynde des leuens. "Want hy is de A. ende O. dat is de Eerste ende de laetste. Oock soo en heeft hy noch Vader noch Moeder, noch geslachte op aerden, gelijc andere menschen, maer hy is van Godt wtgegaen,

in der Maget Maria van den heyligen Gheeste ontfangen, ende wt haer een Sone des Alderhoochsten geboren, een wonderbaerlijck Kint, bouen aller menschen natuer ende verstant.

Wie nv dese, ende diergelijcke spruecken der Schrift recht aenmerct ende verstaet, die sal lichtelijck daer wt bekennen het onderscheyt tusschen Iesum Christum ende ons, niet alleene na zijnder ^ ^ ^ ^ Godheyt, maer oock na zijnder menscheyt. bloan.uic.26

Den heyligen Geest bekennen wy voor den eewigen ende a eenigen jg. b. 7. heyligen Geest, die een Gheest beyde des b Vaders ende des Soons is, Sap. 1 a. 5. een Gheest der waerheyt, ende alder Hemelscher wijsheyt, ende ™

alles Godtlijcken verstants, een c wtdeylder des geloofs, ende alder 1 Cq' ^ ^ ^ geestelijcker gauen, een Trooster der conscientien, door welcken ioan. 15. c. 26 alle Christenen God bidden, ende roepen Abba Vader, door welcken Eom. 8.b. 15. sy Iesum Chri-//stum een Heere recht noemen, door welcken sy Fol.6'. geloouen, ende 'op haren gelooue tot eenen lijf gedoopt worden, Math.28.c.l9 met welcken sy bezeghelt zijn, ende worden, in den dach der ver- EpllCy 4[a' 4 lossinge, door welcken oock Iesus Christus noch rechteuoort in ^dor. 20.d.28 zijnder 'gemeynte regeert, van welcken de Leeraers om te prediken dat Euangelium wtgeseynt, Bisschoppen ende Herders, om de Gemeynte Gods te weyden, ingheset worden: Want die is de Paracletus,

van welcken Christus tot zijn Apostolen gesproken heeft, seggende: Ioan. 14.b.l6 Ick wil den Vader bidden, ende hy sal v eenen anderen Trooster geuen, den Geest der waerheyt, welcke de werelt niet en mach ontfangen, want sy en siet hem niet, ende en kent hem niet, maer ghy kent hem, want hy blijft in v, ende sal in v zijn, Die sal v alledinck leeren, ende sal v verclaren alle net gnene, dat ick v gv*y i Wubc.

Alsoo leert ende regeert de heylighe Geest, die Christelijcke Ghemeente, die daer is een gemeenschap der Heylighen, dat is der geloouigen, ende nieuwe geboren kinderen Gods, in welcke ghemeeaschap

Sluiten