Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a Leuit.25.b.9 a Hv is den Hoorn ons salicheyts, de hope onser salicheyt, ende Luc. l.f. 64. in summa onse eewighe t> leuen: Want ons en is geenen anderen Ioan. 3. c. 16. c Naem gegeuen onder den Hemel, in welcken wy mogen salich c Aetor.4-a.12 wor(Jen) dan in zijnen Naem alleen.

T 1 O 4 fi Maer dat middel, waer door wy de ghenade Godts, in Chnsto 7 8 9.12 Iesu ons verschenen, die ware gerechticheyt, heylicheyt ende Mare. 16. salicheyt in hem ende door hem begrijpen ende vercrijghen, is een Rom. 3. 4.5. rechtschapen <1 geloof, dat wy van gantscher herten gheloouen, ende FTfthr 'll Wt Gods woort door den heyligen Geest dat gantsch gewis zijn, Col. 1. 'a. 4. dat Iesus Christus met alle zijn hemelsche goeden ons toecoemt, {Ephe8.2.c.l3. onse e Verlosser ende Salichmaker is, dat wy door hem f vrede Rom. 5. a. 1. m<jt Godt hebbeil) Kinderen ende Erfgenamen Godts geworden Fnhel61 a 4 zijn. ' Want soo seyt de Apostel Paulus, namelijck, dat Godt Fol.8'. ons vanden beginne lief ghehadt heeft, door // welcke zijn eewighe liefde hy ons totter salicheyt voorsien ende vercoren, tot kinderen verordineert ende beroepen heeft in Iesu Christo, ende maect ons Rom 3. c. 25. rechtueerdich wt genade sonder verdienst, door de verlossinge die door hem geschiet is, ende heeft ons den selfden voorgestelt, tot eenen Ghenaden stoel door dat gelooue in zijnen bloede, ende heeftet alle onder de sonde besloten, op dat hy alleene rechtueerdich sy, ende rechtueerdich make de ghene, die daer is vant gelooue in Iesum Christum.

Maer sulcken ghelooue is een werek Gods in de menschen, waer

2 Petr 1 a 4. door hy inwendich verandert ende vernieut wort, ia der Godlijcker Hebr. 3. b. 14. natueren, des Christelijcken wesens, des heyligen Geests, ende des Rom 5 a. 1. eewigen leuens deelachtich wort. Daerom brengt dat ghelooue de

1 Ioan 3 a.3. warachtighe Godlijcke g gerechticheyt met hem, ende maect den

mensche geestelijck, ende tot hemelschen dingen ghesint, begeench,

2 Tim 3.b.l5 ende l' gheschict tot allen goeden wereken.

Dit allo begrijpt ende veruat die Apostel totten Ephesien met

Ephes. 2. a.4. corten woorden, ende seyt: ' Godt die daer rijc is van bermher ticheyt, door zijn groote liefde, daer hy ons mede lief gehadt heeft, doen wy doot waren in de sonden, heeft hy ons met Christo leuendich gemaect (want wt genade zijt ghy salich geworden) ende heeft ■ ons met hem opghewect, ende met hem in dat hemelsche wesen gheset in Christo Iesu, op dat hy soude thoonen inden toecomenden tijden, die oueruloeyende rijedommen zijnder genade met zijne vriendelijcheyt ouer ons door Christum Iesum, want wt geFol. 9nade zijt ghy salich geworden, door // den gelooue, ende dat selfde niet wt v, het is Gods gaue, niet wt den wereken, op dat hem " itjllldlil GH l)CrrxoT2!lC- Want wy zij" zijn werc geschapen in Christo Iesu tot goede wereken, die God bereyt heeft, dat wy daer in wandelen souden.

Sluiten