Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaninge, ende vertroostinge geschreuen is, so mach ooc dese parabel niet onformeljjc ') also verstaen worden, dat een yegelijck ^Pet Z'^n elleodicheyt bekent, a zijn sonden voor God wt den gront

Iacob. a 7 Z1^n8 herten belijdt, waerachtich berou daer voor draecht, hem onder de crachtige hant Gods vernedert, hem seluen aller genade en der kintschap onweerdich achtet: Maer dan noch met vollen ghelooue tot God coemt, op zijn grondeloose genade ende bermherticheyt gantselijc betrout, die neemt Godt de Vader aen voor zijn kint in Christo Iesu, welcke hy voor ons inden doot gegheuen heeft, ende becleet ooc een yegelijc Christen daer mede, als met het alderbeste cleet, ende maect een verbont der genaden met hem, ende verblijt hem met alle zjjn Hemelsche Iïeyrscharen ouer de salicheyt des sondaers die verloren was, ende weder leuendich gheworden is.

Galat. 3. d.27. Nademael nv alle rechte geloouige ende gedoopte Christen, Chris^um hebben aengetogen, ende Christum aentrecken, is eygentlijc e r. 3. b. II. Christi ende zijns wesens, zijnder aert, ende naturen, zijns geests, ende alles wat zijns is deelachtich worden, ende dit mach toch niet geschien dan door het gelooue, ende moet ooc gelijck een cracht F 1 1dr vruckt ^es geloofs werckelic ende beuindelic daer zijn, so waer// die Doope recht ontfangen wort, wt dit alle volcht crachtelijck, dat die Doope den boetueerdigen ende gheloouigen alleene toe behoort.

Ephes. 5.C.26. Ten derden so schrijft Paulus totten Ephesien, c dat Christus zijn ghemeente salich gemaect heeft, door dat Waterbat int woort. Ende it. 3. a. 4. tot litum schrijft hy also: J Maer doen de vriendelijckheyt ende de gemeynsaemheyt Gods ons Salichmakers openbaerde 2), niet om der wercken willen der gerechticheyt die wy gedaen hebben, maer nae zijnder bermherticheyt heeft hy ons salich ghemaeckt, door dat Badt der wedergeboorte ende vernieuwinge des heyligcn Gheests, den welcken hy heeft wtgestort oueruloedelijcken ouer ons, door Christum lesum onsen Salichmaker, op dat wy door dese selfde genade rechtueerdich ende erfgenamen souden zijn des eewigen leuens na der hope.

Des.e woorden Pauli, worden van sommige op de doope des geests beduyt: Nv dat sy also: Des niet te min, so mogen sy ooc met een schriftmetich verstant3) op de wtwendighe doope verstaen worden. Oorsake: De doope is een waterbat, daeromme dat sy den geloouigen met water in den naem des Heeren toeghedient

ij iiieL ociurrop'.ic, d. i. zonder den zin te wijzigen.

■2) „Openbaerde heeft hier den zin van een wederkeerend werkwoord.

3) Schriftmetioh verstant, d.i. schriftuurlijke zin.

Sluiten