Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus te vergeefs voor haer ghestoruen, so en is de schuit, van Fol. 29r. Adam op ons gecomen, door Iesum Christum niet be-//taelt, so en heeft de genade de sonde niet te bouen gegaen, so en heeft dat Leuen den Doot niet ouerwonnen door Iesum Christum. Dat sy verre: Maer vast ende onbeweechlijck staet die Schrift, ende en mach niet ghebroken worden, die so wtdruckelijck getuycht van Bom. 5. c. 18. die a groote ende salichmakende genade Godts, die hy so njckelijck Tit. 2. b. 11. ende oueruloedelijck den menschen bewesen heeft door Iesum Christum. l.Tim.2.a.6. Qewi8se ende warachtige getuygen Gods zijn de Apostolen, die soo Rom.8. a. 3. opentlijck betuyghen, b dat alle vermaledijdinge van den menschen, Galat.3. b. 13. ende die sonden der gantscher werelt door Iesum Christum wech ghenomen zijn.

Soo besluyten wy nv met de Apostolen, ende met de gantsche heylige Schrift, dat de erfsonde door Iesum Christum betaelt ende wech ghenomen is, in dier mate dat de kinderen om Adams ouertredinge niet geordeelt noch verdoemt en mogen worden: Maer Genea b. a. 5. c dat de natuere der kinderen tot het quaet geneycht is, dat en 8. d. 21. verdoemt haer niet, ia dat en wort haer wt ghenade van God niet tot sonde gereeckent, maer so lange als sy eenuoudich ende sonder wetenschap van goet ende quaet zijn, so behaghen sy God, ende zijn hem aenghenaem, door Iesum Christum: Ende wat behoeuet veel woorden ? Het is een gewis ende een ongetwijfelt woort, dat de kinderen so wel als de oude, de kinderen inder eenuoudicheyt, Actor. 15. b. maer de oude int gelooue, 11 door de ghenade ons Heeren Iesu 11- Christi salich worden.

Daerom isset een groote blintheyt ende onwetenheyt, ia onsinjFol. 29'. nicheyt, datmen die onnosele eenuoudige kinderen, wanneer // sy na der Papistischer insettinge ende wijse niet ghedoopt en zijn, also verdoemt, voor welcke dan noch Iesus Christus niet te vergeefs gestoruen en is: Doch het gaet daer mede toe, als de Heere door EzeEiech. 13. d. chielem ouer de valsce propheten claecht, te weten, e dat si den 19. den doot toe seggen de sielen die toch niet steruen en sullen, ende

wederom dat leuen belouen de sielen die toch niet leuen en sullen, ende dat doense om een hant vol gersten, ende om een stuck broots, om des schandelijeken gewins wille.

Noch so en is hier aen te mereken, dat de ionge kinderen der Deut. 1. f. 39. Israeliten inden woestijnen, hoe wel si niet en geloofden (f want sy en verstonden noch goet noch quaet) ooc geen wtwendich teecken en hadden, (want sy waren onbesneden) nochtans so waren sy Godt wt genade, inde eenuoudige onwetenheyt ende inde onbesnijdenis aengenaem, ende erfgenamen des beloefden lants: Waerom en souden dan niet der Christen kinderen Godt aengenaem zijn, ende erfgenamen zijns Rijcx, al en geloouen sy niet, ende al en hebben

Sluiten