Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num.l4.d 27* en heeft Godt geen welgeuallen gehadt, a want si zijn neder geslagen Hebr. 4. a. 2. inder woestijne. Dit en mach ynimers op de ionge kinderen niet bediet worden, maer op de ouden alleen: Want de oude, die wt Egypten gegaen zijn, die hebben ghesondicht, ende zijn daerom van God gestraft, en hebben dat beloefde Lant niet mogen innemen: Deut. 1. f. 39. Mer de kinderen die wt Egypten gecomen, ende inde woestijne geboren waren, die zijn daer in gecomen: waer wt dan volcht, dat de Apostel alleen vanden ouden spreect, gelijck als de Schrift ooc Math. 3. a. 5. aentoont, dat tot Ioannem wtgegaen is de b stadt Ierusalem, ende Mare. 1. a. 5. dat gantsche Iootsche Lant, ende alle Landen aen de Iordaen, ende Fol. 34 \ zijn doch de oude ende verstandighe alleen daer mede // ghemeynt, Mare. 1. a. 5. ghelijck de nauolgende woorden wel bewijsen, te weten, dat c sy Ioan. 1. c. 25. haer van hem lieten doopen inde Iordane, ende bekenden hare 3-26- sonden, wt welcke woorden openbaer is, dat niemant metter Doope Ioannnis ghedoopt en is, dan die ghelooft, ende zijn sonden bekent heeft, daerom en zijn oock de kinderen daer niet onder gherekent.

Ende is dit also, dat Ioannes by zijn doope het volc dat van Matth. 3. a. 5. hem gedoopt geworden is, gheleert heeft d boete, bekentenisse der Mare. 1. a. 5. sonden, ende dat ghelooue in Iesum Christum, hoe veel te meer Actor. 19. a.4. behoortmen dan byder Doope Christi sulex de Doopelingen te leeren ende van haer te vorderen.

Oock ist wel aen te mereken, ende te bedencken, dat sommige Actor. 19. a.4. longheren, die met de Doope Ioannis al ghedoopt waren, ende vanden heylighen Gheest niet en wisten, die heeft Paulus noch eens ghedoopt, oft beuolen te doopen, inden naem des Heeren Iesu, hoe veel te meer behooren dan die, die soo int Pausdom sonder alle kennisse oft onderscheyt van goet ende quaet, ia sonder de Ioan. 3. c. 16. rechte kennisse des almachtighen Godts, ende e zijns eenigen geboren Soons Iesu Christi, ende des heyligen Geests inder onwetenheyt na der Papistischer wijse ghedoopt zijn, haer daer aen niet te laten genoegen, mer op de reyne kennisse der heyligher Drieuuldicheyt, Math.28.c.l9. ende op de f bekentenisse haers gheloofs ordineerlijck nae des Heeren Marc.l6.b.l5. woort ende beuel de Christelijcke Doope te ontfanghen ').

Yoorder dat de Apostolen sommighe huysgesinnen gedoopt hebben, Fol. 34waer wt onse wederpartij ders de kinderdoope willen // beweren, moet oock also verstaen worden als bouen geseyt is, te weten, hoe wel de Schrift seyt van huysghesinnen, so zijn doch de gheloouige alleen daer mede gemeynt. Want van dat huysgesin Stephane l.Cor. 16.C.15 ghetuycht Paulus seluer, e dat sy de eerstelingen in Achaia geweest zijn, buu» iiaer «elucr tutten dienst der heyligen verordineert hebben. Van des Stockmeesters huys schrijft Lucas int Werck der Apostolen,

1) „Te ontfanghen" hangt af van het voorafgaande „behooren dan die".

Sluiten