Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dese ende meer andere oorsaecken beweghen, iae dwinghen ons, dat wy niet connen gheloouen, dat Iesus Christus, die eenighe ghebooren soone des leuendigen Gods een met zijn vader, lijfachtich int broot ende kelc des Auontmaels is, maer wy gheloouen, dat hy in Godtlijcker claerheyt ende menschelijcker ghestalt, persoonlijck ende wesentlijck is tot der rechterhant Gods zijns Hemelschen Math.28.c.20 vaders, maer met zijnen geest is hy in, ende a by zijn longheren, den rechten Christenen, tot het eynde der werelt, als hy seluer seyt. // Fol. 52r. Ende hier mede is nv eensdeels verclaert, waerom wy niet en geloouen, dat Iesus Christus lijfachtich int broot ende kelck des Auontmaels is, maer die sulcx leeren, verwerpen wy als verkeerde wtleggers der heyliger schrift. Daer beneuen hebben wy genoech (na onsen duncken) metter schrift beweert, dat recht geloouen in loan. 6. f. 53. Iesum Christum, is b zijn vleesch eten ende zijn bloet drincken, maer niet vleeschelijc dan geestelijc, Ghelijck als Christus ooc een verborgen spijse hadde, van welcke zijn Iongeren niet en wisten, loan. 4. d. 32. want hy sprack tot zijnen Iongeren: c Ic hebbe een spijse, die ghy niet en weet (wat wonder isset dan, dat de blinde werelt niet en loan. 4. d. 34. weet noch en verstaet van de rechte spijse der geloouigen?) 11 Mijn spijse is, dat ic doe den wille des geens die mi gesonden heeft. Also heeft hy ons ooc beuolen, sulcke spijse te wercken. Want hy loan. 6. c. 27. seyt in den Euangelio: e Werct spijse die niet en vergaet, maer die in dat eewige leuen blijft, welcke des menschen Sone geuen sal. Gelijc het nv de spijse Christi was, te doen den wille zijns hemelschen Vaders, also ist oock de spijse die ons Godt ende des loan. 6. d. 29. menschen Sone Iesus Christus gheeft, f dat wy Gods wille doen, ende zijn werc wercken, dat is, dat wy gheloouen in lesum Christum, die hy gesonden heeft, zijn woorden aennemen ende bewaren. Want dat is Gods werck, wille, ende gebodt, alsmen in Ioanne lesen mach.

Maer nv is de werelt so verblint ende verkeert, dat sy wel niet eens en gedenct sulcke spijse te wercken, oft van Christo te begeeren, maer laet haer duncken, dat wanneer sy maer wt gheFol.52'. woonheyt dat // broot, ende den wijn des altaers haers eyghen Sacraments (als sy dat noemt) eet ende drinct, daer toe met valschen gedachten, ende bygheloouighe afgodissche meyninghe, als dat sy Christum lijfachtich ontfangt, Daer mede isset alJ) wtgerecht. O neen, die sulcx meynen, sullen haer bedrooghen vinden, als sy voor den Rechterstoel Christi sullen verschijnen, ende haers geloofs rekenschap geuen: Want noch broodt, noch wijn, noch water en brenghen ons Christum int herte, noch wasschen ons van sonden, noch maken ons salich, maer dat doet Christus alleene, so wy hem

1) „Daer mede isset al" hangt af van het voorafgaande „laet haer duncken, dat".

Sluiten