Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met een recht gelooue aen nemen, hem hooren, hem na volghen,

ende also Gods wille doen. tn

Ten anderden, so noemt Paulus dat » broot, de ghemeynschap l.Cor.lOc.16

des lijfs Christi, ende den Kelok, de ghemeynschap zijns bloets,

om dit grondich te verstaen, wat de ghemeynschap Christi met de

gheloouighe, ende der gheloouigen met Chnsto is, so mochtmen

aenmercken, dat hem Christus der geloouigen aenneemt, hem met

haer vereericht, b alsoo dat hy dat Hooft is, ende de gheloouige Ephes. 5.C.23.

zijn lijf zijn, op dat hy zijn eewich leuen in haer storte, zijnen

Geest haer gheue, ende alle zijn goet haer schenct, ende haer dat

deelachtich maect. . .

Dit is de gheestelijcke ghemeynschap Christi ende der gelooui- ]

gen, die sy met malcanderen hebben, ende «= heeft ) haer begin wt der genade Godts, door dat ghelooue, te weten, dat aUe die wt ghenade van God vercoren zijn inder heylichmakinge des Geests, 2.M 2.b. ende int gelooue der waerheyt, also dat sy ln e8^m ris um geloouen, // die zijn in zijnder gemeynschap, dat is si zijn zijnder, tol. .

ende alle zijnder hemelscher goeden ende gauen deelachtich.

Daer nae soo wort dese ghemeyschap 2) Christi ende der geloouigen, door de Doope ende door dat Auontmael des Heeren vermeu ende beuesticht: Want alle geloouige worden - door «men Gheest l.Cor,12.b. tot een lijf gedoopt, hoe wel sy alle een lijf met Chnsto door da gelooue waren, gelijck als Paulus voor de oope van ris o a e vercoren was, ende met den heylighen Geest veruult Desgelijcken Actoi. 9.b 15. Cornelius, ende de andere, die in zijn huys de woorden des , postels aenhoorden, hadden den heyligen Geest al ontfangen, eer sy Actor. 10.e.4 gedoopt werden. Des niet te min, soo worden sy door eenen Geest,

totter ghemeynschap des lijfs Christi gedoopt, at is, sy ^or en daer inne beuesticht, daer aen vermaent, ende oock in de wtwen ïge gemeynschap der Heylighen, in de Christelijcke gemeynte vergader .

Dese ghemeynschap ende inlijuinghe met Cliristo, wort ooc •

beuesticht ende vernieut door dat Auontmael, te weten alsoo, dat de Christenen in rechter eenicheyt des geests ende des geloofs dat broot breecken, ende den wijn drincken, waer mede haer beteecken ende vermaent wort, die ghemeynschap Christi, ende die deelachticheyt aller zijnder verdiensten, aller zijnder gherechticheyt ende heylicheyt, iae alle des geens dat zijns is, dat sy dat alle me malcanderen genieten, tot eewigher salicheyt. Want dese gemeynschap staet daer in, dat alle goeden ») Christi, eenen yegelijcken Christen mede ghedeylt ende ghemeyn worden. Daeromme seyt Paulus: f De kelck der gebenedijdiughe welcke wy ghebenedijen, Jg

1) Het onderwerp Bde gheestelüoke ghemeynschap" wordt niet herhaald.

2) Lees: ghemeynschap. 3) Goeden, d.». g°' eren.

Sluiten