Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dat niet de gemeynschap des bloets Christi? Dat broot dat wy breken, is dat niet de gemeynschap des lijfs Christi? Want wy vele zijn een lijf, ende een broot: Nademael wi alle eens broots deelachtich zijn.

Dese meyninghe verclaert hy wijder met een exempel des Israelijt1 Cor. lO.c.18 schen volcx, ende seyt: a Siet aen Israël na den vleesche, welcke de offerhanden eten, ende zijn si niet in de gemeynschap des Altaers? Geljjck als nv de kinderen Aarons in de ghemeynschap des Altaers, dat is, der offerhanden des Altaers deelachtich waren. Also isset ooc met de kinderen des geestelijcken Aarons Iesu Christi, des eenigen rechten hooge Priesters, die zijn in de gemeynschap zijns Altaers, want si zijn van wegen der nieuwer gheboorte, van zijn gheslachte, ende daerom ghenieten si inden Geest, Hebr. 9. c. 13. door dat gelooue b des reynen offers Christi, dat hy voor ons op 10 a. 5. jen Altaer des Cruyces, door den heyligen geest geoffert heeft.

Daer op breecken sy dat broot, ende drincken wt den Kelck, tot eender getuychenisse des, dat sy in de ghemeynschap des lijfs Christi zijn, in welcke gemeynschap sy gecomen zijn wt Gods ghenade eude verkiesinge, door dat gelooue, ende zijn daer in beuesticht door de rechte doope, in welcke ghemeynschap sy oock onderhouden ende beuesticht worden, door dat Auontmael des Heeren, door welcke gemeynschap sy oock deelachtich zijn alle des dat Christus heeft, ende zijns is, gelijck als de kinderen Aarons Fol. 54r. in de gemeynschap des Altaers, ende daerom ooc // deelachtich waren alle des, dat Aaron haren vader gegeuen ende toegedient hadde.

Oock so wort door dat broot ende door den wijn des Auontmaels afgebeelt, ende betuycht de eenmoedicheyt ende ghemeynschap der gheloouigen. Maer om sulcke ghemeynschap te bedieden, soo heeft de Heere sulcke teeckenen int Auontmael genomen ende geordineert, die haer ouer al daer heen voeghen, ende met haren formen tot sulcker ghemeynschap verwecken ende beweghen: Want gelijck als wt veel coornen, te samen ghestoten ende ghemalen, dat broot ghemaect wort, ende veel coornen lijf eens broodts lijf woorden *), daer inne een yegelijck coornken zijn lijf ende ghestalt verliest, des ghelijcken de wijnbesien 2) worden met veranderinghe haerder ghestalt eens ghemeynen wijns ende drancks lijf, alsoo moeten oock alle Christenen met Christo ende met malcander vereenicht zijn. Ten eersten, met Christo, den welcken sy door dat gelooue ontfangen, ende worden met hem gespijst. Maer nv en is daer geen grooter, vaster, ende die min van malcander gescbeyden can worden, dan

1) Lees: worden.

2) Wijnbesien, d. i. druiven.

Sluiten