Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vereeninghe der spijsen met de gene die daer gespijst wort

Nademael de spijse gaet, ende verandert wort in de natuere, en e

wort een wesen met de ghespijsde. Also worden oock de rechte

Christenen, door dat ghelooue in Iesum Chnstum, gantschelijck

met hem vereenicht, hem inghelijft, iae in zijnen aert ende natuere

verset ende verandert. Daerom neemt hem Christus oock haerder

.1.» aen, • dat »o wie hen leedt doet, di. doetet Chmto .e .er ^

wederom wie // hen goet doet, die doetet Chnsto, als hy seluer ï'ol. .

seyt: Wat ghy eenen van mijnen minsten broederen gedaen neb ,

dat hebt ghy my gedaen. ■.

Maer door dese gemeynschap ende liefde Christi, so moe en Christenen wederom in der liefden aengesteecken worden, alsoo,

dat sy aller Christen ghebreck achten gemeyn te zijn, haer ghestalt ende nootdruft aen haer nemen 0, ende alsoo ghemeyn gorden door de rechte liefde Mie een de, anderen la,t draecht, ende * 6. a. 4.

also dat ghesette Christi veruullen.

O dat is een groot Sacrament, een groote verholentheyt seyt ^

Paulus, dat Christus ende zijn Ghemeynte een vleesch ende gebeente zijn, dat is oock een wonderbaerlijck ende Godtsalige vereeninge,

dat alle Christen een broot ende een lijf zyn in hnsto esu, sy zijn een broot e van dat goede zaet, dat de bemelsche vader u de acker deser werelt gesaeyt heeft, door dat vier der ie en backen, sy zijn een lijf van veel leden Christi, - door eenen geest 1.C«. tot een lijf ghedoopt, ende moeten nae dat voorbeelt eens natuerlijcken lijfs, een herte ende een siele zijn, ende haer onder malcanderen dienen, behulpehjck ende troostelijck zijn, gehjc als de

leden eens natuerlijcken lijfs doen.

Ten derden, so is dat broot ende de wijn int Auontmael een gedenckteecken des bitteren lijdens, des ontschuldigen doots ende bloetvergietens Iesu Christi, te weten, dat wy daer by gedencken,

dat Christus Iesus wt grooter liefde zijn lijf voor ons ghegheuen,

ende zijn bloet voor ons vergooten heeft, des heeft hy een g e- ^ ^ ^ dachtenisse ghemaect, die ghenadige // bermhertige eer^ psalm. 111>a.

heeft spijse gegeuen den ghenen die hem vreesen, hy heett den g gheloouighen een Auontmael met broot ende wijn ingeset, om des wille, dat sy daer by zijns lijdens ende doots sullen ghedencken.

Maer nademael dat broot ende de wijn des Auontmaels, een gedencteecken des lijdens ende doots Christi zijn, daerom so hebben ey 2) de namen, des dat daer by gedacht wort, te weten, des lijts

1) „Haer nootdruft aen haer nemen" wil zeggen : hunne nooddrult als eene ge meenschappelijke nooddruft aanvaarden.

2) Sy, nl. de wijn en het brood.

Sluiten