Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seyt van de persoone Melchisedechs, dat hy noch beghin der daghen,

noch eynde des leuens en heeft, daer mede vergelijct is de Sone Gods »), ende zijnder persoone, die eewich is. Want alsoo staet & ^ ^ vander persoone des Soons Gods geschreuen: a Sijnen wtganck is Egaie j ^ j van den beginne, ende van eewicheyt. Item, b hy is de stercke psalm.45.b.7. Godt, de eewige Yader. Hij is c Godt, diens stoel is van eewicheyt Hebre. l. b. 8. tot eewicheyt. J Hy hadde claerheyt by God al eer de werelt was. dluan. 17.a.5 Hy is voor allen ende alle dinck bestaet in hem. e Hy is dat gjoan j a j Woort, dat inden beginne was by Godt. In hem was dat leuen. Apocal",^ j7 f Hy is de eerste ende de leste, die leuendich is, ende was doot,

ende leeft van eewicheyt tot eewicheyt.

Dese ende dierghelijcke Spruecken der Schrift, zijn eygentlijck van der Godtheyt des eewighen Soons ghesproken. Want de menscheyt,

dat Ampt, ende Priesterdom des Soons Godts, en zijn niet vander eewicheyt, maer de persoone des Soons Gods is 6 sonder begin by Syrac. 1. a. 1. Godt altijt geweest, Gods woort, Gods wijsheyt, Godt seluer waer- joa^'l a j achtich, ende wesentlijc, in h Godtlijcker gestalt verclaert als Godt. j Ioan.5>c.20.

Maer dat de Apostel van Melchisedech seyt, dat hy sonder vader, h Ioan. 17.a.5 sonder moeder, sonder geslacht is, dat verclaert hy seluer op een Hebr. 7. a. 3. ander plaets, namelijc, // dat des Melchisedechs gheslachte onder Fol. 69'. den menschen niet ghenoemt en wort, ende dat is daerom geschiet, Hebr. 7. a. 6. dat hy des Soons Gods, des warachtighen Priesters, een beelt ende figuero was. Want men weet ymmers wel, dat Melchisedech ymmers vader ende moeder onder den menschen gehadt heeft, nademael de gantsche schrift niet en roert, dat God eenigen menschen sonder vader ende moeder geschapen heeft, dan 1 Adam ende Eua, Genes. l.d.27. Maer des Melchisedechs gheslacht is van den gheest verswegen,

op dat hy rechtelijck vergheleken worde den Sone Gods, aen den genen dat alsoo waer is, dat hy op aerden, ghelijck als een mensch (ialat. l.a. 4. gewandelt, ghedient, ende 3 hem seluen geoffert heeft, ende toch Epbes ö.a.2. k niet van der aerden, maer van den hemel, des menschen Soon kióan.3.e.31. gheboren, ende toch aller menschen leuen ende Salichmaker is. ï.Corinth. 15.

Ten laetsten, so is de meyninghe des Apostels, dat die war- e. 45 ae.htige Melchisedech Iesus Christus, l Godt ende mensch, Gods Esaie.^!>.S. ende des menschen Soon is, Godt ende Gods Soon van eewicheyt gaja^ 4 a> q tot inder eewicheyt. Maer een mensch, ende des menschen Soon Coloss. l.b.13. in der laetster tijt geworden, doch also, m dat hy noch vader noch l.Ioan. l.a.1. moeder, noch gheslacht onder den menschen en heeft, ende doch 2) J®kr-7 g'3. heeft, Want n Maria noemt Ioseph zijn vader, ende sy selue is j£ej,r. 7.c. 14. zijn moeder, wt dat 0 gheslachte Iuda is hy na den vleesch ghe- jiath. l.a. 3. boren. Maer hy en heeft alsoo, noch vader, noch moeder, noch Micbe. 5. a.1.

I) Op de volgende bladzijde (fol. 69 >) heet Melchisedech „rechtelijck vergheleken den Sone Gods". 2) Doch, d. i. toch wel.

Sluiten