Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten laetsten tot haren oorspronck, daer sy vandaen gesproten is, te weten, in dat eewige Godlijcke leuen, drijft, invoert, ende verset. //

So nv yemant alsoo in Tesum Christum ghelooft, sulcke leuendighe FoK 77 cracht Gods ontfangen heeft, onde die ouer al aen hem gespuert wort, a die is een recht geloouich Christen, die bekent Christum Ioan. 3. c. 18. na den geest, want hy is b een gheest met hem, die verstaet oock, l.Cor.6.c.l7. wat eyghentlijck dat vleesch Christi is, want hy seluer is c vleesch Epbes.ö.c.30. van dat vleesch Christi, ende ghebeente van zijn gebeente, (1 daer d Ioan. 6. f. 54 toe so heeft hy inden geest ende warachtich geloof dat vleesch Christi ghegeten, ende zijn bloet gedroncken, door welcke vereeninge ende gemeynschap hy een wesen met Christo geworden is. e Dese Ioan. 17. a. 3. kennisse Gods ende Christi, is dat eewich leuen. Maer wat sus yemant') sonder sulcken inwendigen cracht Godts, sonder sulcke verlichtinghe des heyligen Gheests, endo sonder sulcke ghemeynschap ende mededeylinge des godlijcken zaets, der aert ende natuere Iesu Christi, van Christo Iesu spreeckt, dat is een ijdel geclap, ende een sprueck des blinden, die (na het gemeyn spreeckwoort) vander verwe (die hy niet ghesien en heeft, noch sien en can) disputeert ende ordeelt. Hierom willen wy een yegelijc, die hem een Christen beroemt, trouwelijck vermaent hebben, dat hy Iesum Christum alsoo leere kennen, also in hem ghelooue, ende also hem ontfange, dat hem Iesus Christus in den laetsten dach voor zijn f Broeder, Suster Math. 12.e.50 ende Moeder, voor God zjjnen Yader,

ende voor alle wtuercoren Enghelen bekenne, ende aenneme in zijn eewich Rjjc.

AMEN.//

1) Sus yemant, d. i. zoo iemand.

Sluiten