Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hy tot zijnen Vader, van zijnen Tongheren alsoo: » lek hebbe haer Ioan.l7.b.l4 v woort ghegheuen, ende de werelt haet haer, want sy en zijn niet van der werelt, ghelijck ick oock van der werelt niet en ben.

Daerom seyt Paulus: b Dat Christus hein seluen voor ons gegeuen Galat. l.a. 4. heeft, op dat hy ons verlossen soude van dese tegenwoordige erge

werelt, nae den wille zijns Vaders.

Dese ende diergelijcko woorden, die oueruloedich inder Schrift zijn, betuyghen ons claerlijck, dat do rechte Christenen, ende Iongeren des Heeron met der werelt niet een, maer daer van verlost,

vercoren, ende afghescheyden zijn, ende <= daeromme soo en moghen 2.Cor.6.c. 14 sy niet haren «1 valschen Gods dienst, ende quado wereken gheen dl.cor.10 b 14 ghemeynschap hebben, Want Godt heeft seluer zijn volck eenen fcpbes. d.d. . rechten Gods dienst gheboden, ende voorgeschreuen, ende den selfden wil hy oock also onderhouden hebben, gelijck als hy door Movsen ende de Propheten wel betuyeht. Want alsoo spreeckt Moyses totten kinderen Israels: * Ende nv hoort Israël, de seden Deut. 4. a. 1. ende rechten, die ick v leero, dat ghyse doen sult, op dat ghy leuen muecht, ende comen, ende dat landt innemen, dat v de Ileere uwer Vaderen Godt gheeft, Ghy en sult daer niet toe doen noch afdoen, dat ick v gebiede, dat ghy houdet die gheboden des Hoeren ws Gods, die ick v ghebiede. Ende // noch eens: t Alle Jol.iui. wat ick v gbebiede, dat sult ghy houden, dat ghy daer nae doet, Deut.12 d.32. ghy en sult daer niet toe doen, noch afnemen.

Item, dat eerste gebodt Gods luydet also: 6 Ick ben de Heere Exod. 20. a. 2 v Godt, die v wt Egypten geleyt hebbe, Ghy en sult geen ander Goden beneuen my hebben, etcet. Item, h den Heere uwen Godt Deut. 6. c. 13. sult ghy aenbeden, ende hem alleen dienen. Item, 1 God heeft zijn . ^ ^ g ^ volc Israël beuolen, dat een yegehje soude wech werpen de grou- jgxeoh. 20.a.7. welen die voor haer zijn, ende haer niet verontreynigen aen die vreemde afgoden, Ia niet onreyns aonroeren, J maer haer afschey- G^enes. 19. d. den, ende wt dat middel der godlooscn gaen. Item, Godt heeft tot NlJm jg ^ 26 Israël geseyt: k Ghy en sult in v Ouders zeden niet wandelen, Esaie'.52.b.ll. hare rechten en sult ghy niet houden, ende v met haer Afgoden 2.Cor. 6.C.17. niet verontreynigen, Ick ben de Heere v Godt, in mijn zeden sult kEzech. 20.c. ghy wandelen, mijne rechten houden, etc.

Wt dese woorden ist openbaer, dat alle wat Godt niet gheboden,

ende met een wtgedruct woort der Schrift niet ingeset en heeft,

dat en wil hy oock niet ghedaen hebben, daer mede en wil hy oock niet ghedient zijn, hy en wil zijn woort niet te rugge gheset,

noch den menschen' tot een welbehaghen gheueynst hebben, ghelijck als men aen den handel Sauls wel claerlijck merct: Want die was onghehoorsaem den woorden Godts, ende vreesde zijn volck, x. Regum. 15. 1 ende verschoonde den Coninck ende de schoonste Beesten in a. 8.

Sluiten