Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Collos8.3.b. 15. totten Collossensen: a De vrede Gods nemo de ouerhant in uwer herten, tot welcken ghy beroepen zijt in een lichaem, ende zijt Philipp. 4.a.7. dancbaer. Item totten Philippenson: b De vrede Godts, die daer te bouen gaet alle verstant, die beware uwe herten ende sinnen door lesum Christum.

Oock so zijn de Christenen schuldich vrede te houden met alle Rom. 12.C.18. menschen, soo vele als in haer is, ghelijck de Apostel seyt: c lat dHebi\12.c.l4 mogelijck, hout vrede met alle menschen. Item: d Iaecht nae den vrede met alle menschen, etc. Maer dat en is niet also te verFol. 115staon, datmen in Godlijc-//kon handel, door eenige geueynstbeyt

1. Ioan. ö.c.19 oft quaden schijn vrede metter werelt (e die doch gansch inden

ergen ') leyt) sal soecken. Want daer tegen getuygen beyde Petrus Actor. 4.b.l9. ende Ioannes voor de Phariseen ende Schriftgeleerden, f datmen Godt meer ghehoorsaem moet zijn, dan den menschen, etc.

niet, hier hebben wy cortelijc in onser eenuoudicheyt rekenschap O gegeuon, ende de oorsaken verhaelt, waerom dat wy ons van de werelt, ende van haren valschen Gods dienst afgescheyden hebben. Oft wy nv om dcser afscheydinghe wille, vanden valschen Propheten ghelastert, ende vande tyrannen veruolcht worden, des moeten wi ons inden Heere onsen Godt troosten ende verblijden: Want wy weten doch, ende zijn dat ghewis door de genade Gods,

2.Cor. l.c.22 ende 8 verzegelinghe des heylighen Gheests in onse herten, dat Ephes. 4.C.30. w; on8 nje(; afghescheyden en hebben, noch afscheyden, van de Ephes. 4. a. 4. h rechte Christelijcke Apostolissche Kercke ofte Ghemeynte, die Genes.3c.15. van^en beginne gheweest is. Want wy geloouen inden eewigen j Gen. 9. b. 8. almachtigen eenigen God, Schepper Hemels ende der Aerden, die kGene.s.7.a 2. zjjn verbondt met » Adam, j Noe, k Abraham, Isaac, 1 Iacob, ende fGenes^S c Ine* a^° ®°dvreesende menschen gemaect, ende m zijnen eenighen 13 gheboren Soon lesum Christum haer tot eenen Messiam, Verlosser, ra Esaie.9.b 5. ende Salichmaecker beloeft ende gheschoncken heeft, in welcken Math. l.c.21. Wy 00c gheloouen, ende " door dat ghelooue in zijnen Naem verGalat' 3* b V hopen salich te worden. Begeren ooc in onser swacheyt den Heere Ephes. 2. a. 4! I°8U Christo te dienen, in zjjnder Leere volstandich te blijuen, ende 2. Ioan. b 10. 0 geen vreemde Leere inder eewicheyt aen te nemen. //

Fol.116'. Ënde wy dancken den almachtigen God onser hemelschen Vader, die ons wt genaden totter ghemeynschap Iesu Christi ende der Ephes. 2.C.18. Heylighen beroepen heeft, dat wy gheen vreemdelingen en zijn, maer huysgenooten Gods, ende Borgers der Heyligen, gebouwet op den gront der Apostolen ende Propheten. Van welcken Iesus Christus Hebr. 12.C.22. de hoecsteen is, Ia P dat wy gecomen zjjn totten Berch Sion, totter Stadt des leuendigen Gods, totten hemelschen Ierusalem, totter

1) Inden ergen, d.i. in het booze.

Sluiten