Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ledich weder tot my comen, maer doen dat my behaecht, ende het

aal wel ge-//lucken in het gene, daer icket toe seynde. Fol.126'.

Maer na dien Gods woort dat Saet is, dat van God in de herten der menschen ghesaeyt wort, ende een goede aerde wil ende moet hebben, daerora ist van noode, dat den acker des herten, door de ghenade des Heeren, recht ghebouwet, alle oncruyt daer wt ghepluct oft wtgherooyt, ende alsoo den acker des Goddelijcken Saets ontfanckelijck, ende om vrucht te brenghen, bequaem gliemaect wert, als Iacobus seyt: a Legget af alle onreynicheyt ende alle lacob. l.c.21. boosheyt, ende neemt aen dat woort, met saechtmoedicheyt, dat in v ingheplant is, welcke can uwe siele salich maken.

Hier toe (te weten) om den acker des herten also te bouwen ende te bereyden, dient bysonder de Wet Gods. Daeromme moeten oock de rechte Leeraers ten eersten, ende voor alle dingen, b den Math. 3. a. 8. menschen boete vercondighen ende prediken (ghelijck Christus ende zijn Apostolen gedaen hebben) ende leerense wt de Wet, Godts Actor.24.c.25. toorn ende strenghen ordeel ouer de Sonde, maer wt den Euangelio, God den Vader in zijnder eewigher liefden, ende grondeloose bermherticheyt, Christum Iesum in zijnder ghenade ende verdienste,

door medewerekinge des Heylighen Gheestes recht bekennen, op dat de herten door de Wet gheslagen ende ghebroocken, wederomme door dat Euangelium vertroost ende verquickt mogen worden. Want dat is de aert, eygenschap ende cracht des Goddelijcken woorts, daer het ordentljjck ende door des geests drijuinge gesproken wort, dat de steenachtige herten daer door geslagen, de // Ierem.25.d 22 coude daer door vierich gemaect, ende de bedroefde daer door Fol.126'. vertroost werden. Dat is ooc der rechter Leeraers ampt ende were na den beuele Christi, eerst de Wet, daer nae dat Euangelium te prediken. Maer de valsche Leeraers prediken den Lieden, oock den onboetueerdighen niet dan genade, vercondigen hen vrede,

Ende als Ezechiel seyt: c Sy legghen de lieden cussens onderEzech 13.0.18. de armen, ende pueluwen onder haer hoofden, ende schouderen,

daer mede sy stereken de handen der boosen, op dat hem niemant van zijnder boosheyt ende ongerechticheyt en bekeere, gelijc dngelijcx genoech beuonden ende gesien wert: Maer want ') sy niemant en bekeeren, daerom en zijnse oock van Godt niet gesonden, ende en hebben ooc Godts woort niet. Want also seyt de Heere: (1 Ic Ierera. 23. d. en hebbe de Propheten niet ghesonden, nochtans loopen sy, lek 21 en heb niet met haer gesproken, nochtans so propheteren sy,

Maer indien si in mijnen Raet gebleuen waren, ende mijn woorden

1) Want, d. i. omdat.

Sluiten