Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Wet. Nv leert ghy de anderen, ende en leert v selue niet. Ghi predict, men en sal niet stelen, ende ghi steelt: Ghy spreect men sal geen ouerspel doen, ende ghy doet ouerspel. V grouwelt voor den Afgoden, ende berooft God van tzijne. Ghy beroemt v vander Wet, ende onteert God, door ouertredinge des Wets. Want om uwent wille wort Gods naem gelastert onder den Heydenen.

Och dat veel (die haer des Leerampts aennemen, ende doch so gierich, houeerdich, onrechtueerdich, afgodisch zijn, ende so ongodlijc leuen) dese woorden wilden neerstelijc aenmercken, ende wel bedencken wat grooter claghe ouer al inder Schrift sy ouer de valsche Propheten ende Herders, met bewijsinge, dat des volcx verderffenisse den meesten oorspronc van haer heeft. Want de HerIoan. 21. c.15. ders behooren de Schapen te weyden, a gelijck als Christus Petro, bl.Petr.5.a.l. ende b Petrus den Ouders beuolen heeft, Maer hoe gaet het toe, Ezech.34.C.18. wanneer de Herders c de costelijcke weyde des Godlijcken woorts, met hare voeten vertreden, ende het gene dat sy met voeten vertreden hebben, den schapen teten geuen ? De Herders behooren oock water der Godlijcker leere wt de Fonteyne des salicheyts te scheppen, ende den schapen te drincken te geuen, maer hoe beclagelijc ist, wanneer de Herders Philistijnen worden, ende den spronck J) des leuendigen water, met ingeworpen Aerde verstoppen ? Actor.20.d.29 Ja wanneer sy d Woluen zijn die de Cudde niet en sparen, haer Fol. 130 seiuen ij Weyden, de Schapen veriagen ende verworgen ? Item Ozee. 6. b. 14. wanneer sy sodanige zijn, als de Propheet Ozeas seyt: De hoopen der Priesters, zijn gelijc als de Stratenroouers, die op der straten moorden, ende loeren op de lieden opten wege na Sichem: Want Ezaie.56.c.l0. sy volbrengen alle schalcheyt. Ende als Esaias seyt: Ywe Wachters zijn alle blint ende hebben geen verstant. Sy zijn alle stomme honden, die niet straffen en connen, sy zijn luy, slaperich, liggen ende snarren, het zijn onbeschaemde honden, die nemmermeer sat geworden en connen. Desgeljjcken de Herders en hebben ooc geen verstant, een yegelijc siet op zijnen wech, een yegelijc giert2) voor hem seluen, in zijnen staet. Coemt herwaerts (seggen si) laet ons wijn halen, ende ons vol suypen, ende morgen doen, gelijck als heden, ia noch veel meer. Och God, hoe zijn altijt der valscher Propheten, Priesters ende Herders so veel inder werelt gheweest, 3. Regum. 18. ende der vromen so weynich: e Tegen so veel hondert Propheten c. 22. ende Priesters Baals, en is nauwelijc. eenen Iielias te vinden:

3. Regum. 22. f Onder so veel luegenachtighe Propheten Achabs, en is nauwe a. 5. eenen Micheas te crijgen. Ooc so verdienen somtijts de sonden des

volcx, dat Godt eenen geueynsden ende Afgodt, in de plaetse eens

1) Spronck, d.i. wel, bron. 2) Giert, d.i. zoekt gewin.

Sluiten