Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

also, dat sy is dat Lichaem Christi, zijne Bruyt wt zijnder Syden ghonomen, » van zijnen vleesche ende gebeente gemaect, b ghe- Ephes. 5.c.30. wasschen in zjjnen bloede, gereynicht c door dat water bat in zijnen Colloss.l.b.14. Woorde, ende gheheylicht door zijnen Geest, Want daerom heeft c ^ es-5.c.26. hy oock d zijnen Syde aen het Cruyce laten openen oft doorsteken, Ioan. 19. d. 34 bloet ende water daer wt laten vloeyen, oft loopen, e op dat hy Ephes. 5.c.25. also zyne Gemeynte mochte verweruen, reynighen ende salich maken.

Daeromme is sy oock f zijn reyne Bruyt, zijn alderliefste vriendinne, Apocal.l9.b.7. de Heylige stadt, dat nieuwe Hierusalem, van Godt wten Hemel hier ^1- a- 2. af gecomen, ende verlicht met de claerheyt Gods ende des Lams, etc.

Dese gemeynte heeft macht door Christum Iesum (vanden welcken zjjt alle ') ontfanghen heeft) Voorstanders ende Dienaers te verkiesen,

Ende so yemant wilde vragen, waer is dese Gemeynte? Antwoorden wy, g daer Gods woort recht gheleert, ghelooft ende bewaert Ioan. 8. c. 30. wert, Want dat zijn Discipulen Christi, die zijn woort hebben, ge- 17. a. 6. loouen ende bewaren, Waer nv alsulcke Discipulen Christi in Math. 18.C.20 zjjnen Naem vergadert zijn, daer is hy midden onder haer, Maer Luce. 24. b.14 is Christus onder haer, Soo zijnse ymmers een ghemeynte Christi.

Sjjnse dan een Gemeynte Christi, soo moeten sy oock de selue macht hebben, die Christus zijn Ghemeynte ghegeuen heeft. Maer de macht die Christus zijne gemeynte ghegheuen heeft (te weten Math.l6.c,13. niet alleene Leeraers ende Dienaers des woorts te verkiesen, maer 18. b. 18. ooc te binden ende te ontbinden, de // sonde te vergeuen ende te Fol. 138r. behouden) Is bouen genoech verhaelt ende verclaert. Ioan. 20. c. 23

Daeromme sluyten wy hier also, dat naedenmael Gods woort nv aenden dach gecomen is, daeromme so moet daer ooc een Gemeynte Gods zijn: > Want Gods woort en is niet sonder vrucht, Esaie.55.c.l0. Oft soo yemant seyt, datter gheen Ghemeynte Gods en is, die moet oock segghen, datter gheen Geloouighen opter Aerden en zijn, Iae dat Gods woort nergens opter Aerden en is. Want so waer Gods woort is, daer is oock eene Gemeynte Gods, Sy sy dan cleyn oft groot, Maer de Gemeynte Gods en is niet alleene onsichtelijck) 2) gelijck sommige haer laten duncken, ende een onsienlijc Christen Volck versieren3)) Maer oock sienlijck: Want de Geloouighe kennen haer onder malcanderen, j ende voegen haer tot Syrach. 13. c. haers ghelijcke (als ooc alle Gedierte doet, nae den woorde Eccle- 20 siastici) ende beminnen haer onder malcanderen, nadenmael sy eens IIemel8chen Vaders kinderen zijn, k wt eenen God gheboren, wt Ioan. 1 a. 13. eenen ' Sade voortgebracht, eender Goddelijcker Natueren deelach- j'"jjg

tich, ende met eenen Heyligen Geest begaeft. Daer wt coemt het

1) „Zijt alle" wil zeggen: zij het alles.

2) Het haakje behoorde andersom te staan. 3) Versieren, d.i. verzinnen.

Sluiten