Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren, de menschen moesten reyn zijn, desgelijcx de huysen, ende Deut. 23. *. niemant en moeste den Leger Israels veronreynigen, want de Heere wandelde onder haren Leger, daerom moeste haren Leger reyn ende heylich zijn, dat geen schande daer in gesien en worde, ende dat de Heere hem van Israël niet af en keerde, ende si niet en Leuit 15 e 31. storuen in hare onreynicheyt, gelijc Godt tot Moysen ende Aaron sprac, namelijc, dat sy de kinderen Israels souden waerschouwen voor hare onreynicheyt, dat si niet en storuen in hare onreynicheit wanneer sy de wooninge des Heeren, die onder haer was, onreyn Leuit.20.a.7. maecten, ende tot Israël sprac God: » Heylicht v, ende weest heylich, want ick uwe God ben heylich, ende hout mijn insettinNumer. 12 *. gen, ende doetse, want ick ben de Heere die v heylicht.

Fol.157'. Daerom so is oock Miriam, de suster // Mosi, als sy vanden Heere met lazarjje geslagen was (daerom dat sy tegen Moysen gemurmureert hadde) vande Gemeynte Israels afgesondert. Ende het en mocht ooc niet helpen, dat Moyses selue voor haer totten Heere riep, ende sprack: Ach God gheneest haer. Want de Heere antwoorde hem also: So haer vader haer in dat aengesicht gespoghen hadde, soude sy haer niet seuen dagen schamen ? laet haer besluyten seuen dagen buyten den Leger, daer na laet haer weder op nemen. Also worde Miriam seuen dagen gesloten buyten den Leger. Ende het volc en tooch niet verder tot dat Miriam opgenomen worde. etc.

Ende hier door is ons afgebeelt ende te kennen gegeuen, hoe heylich ende reyn dat nv de Gemeynte des Heeren moet zijn, l.Petr.l.c.13. gelijc Petrus ons ooc vermaent, ende seyt: b Omgordet delendenen ws ghemoets, weest nuchteren, ende set uwe hope gantsch op de genade, die v aengeboden wort, door de openbaringhe Iesu Christi, als ghehoorsame kinderen, niet nauolghende de voorleden wellusticheyt uwer onwetenbeyt, maer na dien die v gheroepen heeft heylich is, weest ooc heylich in alle uwe wandelinge. Want daer Leuit. 20. a. 7. staet gescreuen: Ghi sult heylich wesen, want ic ben heylich.

Hebre. 2.a. 1. Item de Apostel vermaent ons totten Hebreen, c dat wi dies te meer sullen waer nemen, des woorts, dat wy hooren, op dat wy • niet en verderuen. Want soo dat woort vast geworden is, dat door de Enghelen ghesproken is, ende een yeghelijcke ouertredinghe ende onghehoorsaemheyt heeft ontfangen haren rechten loon, hoe willen wy dan ontulieden, ist dat wy sulcke salicheyt verachten, Fol.l58r. welcke nae dat sy '/ eerst ghepredickt is, door den Heere, is sy op ons ghecomen, door die, die dat gehoort hebben, ende Godt heeft haer ghetuychenisse ghegeuen met Teeckenen ende Wonderen, ende menigherley crachten, ende met wtdeylinghe des Heylighen Hebr.I2.d.25. Gheests, nae zijnen wille. Ende weder: <1 Siet toe dat ghy v des

Sluiten