Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Godt den hemelsclien Vader in genaden ontfangen zijt, op dat ghy Luce. 1. f. 69. * alle de dagen ws leuena hem sout dienen in heylicheyt ende gereehticheyt, daer toe v God wtuercoren, beroepen ende aenghenomen heeft in Christo Iesu. Ende dit is v inden Euangelio wel voorgebeeldet!) met velen, die Christus gesont gemaect, ende tot haer° gbesproken heeft, dat sy souden in vrede henen gaen, ende niet meer sondighen, op dat haer niet quaders en geschiede.

Wt dier oorsaken heb ick voor my genomen, v een weynich te vermanen, ende de principale hooftstucken onser salicheyt, door Gods genade, v voor te houden, Te weten: De warachtige Kennisse Gods, °Dat rechte Gelooue, De oprechte ongeuerwede Liefde, Ende Sapien . .a. ^ ie'ucndighe Hope: b Want waer geen Kennisse Gods en is, daer Hebr. ll.b. 6. is groote onwetenheyt, ende daer heeft de boosheyt de ouerhandt.

Fol. 167r. c Waer geen Gelooue en is, daer en mach // men Gode niet bel.Ioan.2.b.l0. haghen. d Wie niet lief en heeft, die blijft inden doot. Ende waer 3*. b. 14. geen leuendige hope en is, tot Godt, ende tot de eewige salicheyt, 1. Ioan. 3. c20 e daer is een versaecht ghemoet, ende een onvreedtsame conscientie.

Ten eersten, so moetmen God den Vader, ende zijnen Soon Iesum Ioan. 15. a. 3. Christum, ende den heyligen Geest recht bekennen, f In de Kennisse Gods des Vaders zijn voornamelijck drie dingen begrepen, te weten: datmen zijn eewighe almachtige cracht ende wijsheyt 2) (waer door hy alle dingen geschapen heeft. Sijn eewige Godlijcke gerechtieheyt, 2. Petr. 2. b. waer door hy de sonden, e beyde aenden Engelen ende menschen soo harde ghestraft heeft. Ende zijn ongrondelijcke Vaderlijcke Ioan. 3.c. 16. bermherticheydt, •' waer door hy ons Iesum Christum tot een Verlosser ende Salichmaker gegeuen heeft) recht bekennet.

Psalm. 33. c. De Kennisse der almachtiger cracht, ende wijsheyt Gods, leert 16- ons, hoe wy op God alleene sullen betrouwen, hulpe, bescherminge,

Psalm. 112.a. 8aijc},eyt ende alle goede gauen by hem alleene soecken, van hem bidden ende begeeren sullen, ende van gheene Creatuer, noch inden hemel, noch op der aerden, Want daer en is niemant die ons helpen can, dan die almachtige Godt alleene, die tot Abraham geseyt Genea. 17.a.l. heeft: » Ic ben de Godt Schadai, dat is, een volmachtiger ende .een een 3) genoechsame volheyt alles goeden. Die tot Israël geseyt heeft: Ick ben dijn Heere ende Salichmaker, die heylighe in Israël, de gherechtige Godt ende Heylant, ende daer en is geen ander

Psalm. 7.b.l2. God dan ick.

Fol. 167j De Kennisse der gerechticheyt Gods // leert ons God vreesen, Math. 3. a. 7. k oprechte boete te doen, van sonden af te laten, voor Godestooren

1) Voorgebeeldet, d.i. in voorbeelden voor oogeu gesteld.

2) De volgende lange tusschenzin werkt storend.

;j) Het tweede „een" is overtollig.

Sluiten