Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.Petr. l.d.20 merckt ende verstaen worden, niet na menschen goetduncken, » maer _ , ShellJck al8 W yan ö°d door den hejligen Geest voortgecomen, //

tol. 176'. gesproken ende gegeuen zijn, also moeten sy ooc door den seluen Geest den Christenen geopenbaert, geleert ende bediet worden. Daerom en dencken wy oock niet nieus oft vreemts vander Hutten Mosi te schrijuen: maer de Apostolische wtlegghinge is dat fondament daer wy op timmeren. Ende dat wy sommige dinghen een weynich breeder wtlegghen dan de Apostel gedaen heeft, nochtans so ist eenen gront, Maer den teghenwoordigen noot, ende dat misuerstant sommigher broederen, beweghen ende veroorsaecken ons, om de saecken breeder te verclaren. Euenwel, so is den Apostel onse Leermeester in dese saken, ende zijn wtlegginghe willen wy eygentlijck volghon, ghelijck als die wten heylighen Gheest ghecomen is, ende daer by begheeren wy simpelijck te blijuen.

Ten yersten so willen wy aenteeckenen de woorden des Apostels tot den Hebreen, met welcke hy het rechte verstant des Tabernakels heeft gheopenbaert ende also geschreuen.

Hebr. 9. a. 6. b Als nv dit also geordineert was, so gingen de Priesters die den dienst Gods deden inden eersten Tabernakel, Maer inden tweeden Tabernakel ghinck eenmael des iaers alleen de ouerste Priester, niet sonder bloedt, dat hy voor hem seluen ende voor des volcx onwetenheyt offerde. Waermede de heylige Gheest bediede, dat den wech der heylighen noch niet geopenbaert en was, so lange als den eersten Tabernakel noch staende bleef, die daer was een gilets ui ^ckenisse der tijdt, die doen teghenwoordich was ') in welcke gauen tol. 177r. ende sacrificiën geoffert worden, // die den ghenen diese offerden, na der conscientien, niet en connen volcomen maken. Want het en was niet meer dan spijse ende dranc, ende menigerley wasschinge ende rechtueerdichmakinge des vleeschs, die tot den tijt der verbeteringe zijn ingeset.

Dese woorden geuen ons een claer verstant des Tabernakels, daerom moetense ooc wel aengemerct werden. Ten eersten so seyt de Apostel, van twee Tabernakelen, dat is, vanden heyligen ende vanden alderheylichsten: Yanden Voorhof en seyt hy niet sonderlincx "), na dien het eenen inganc des Tabernakels was. Ende hy noemt den eersten Tabernakel, een gelijckenisse des tijt9, die doen ter tijt tegenwoordich was, om ons by de twee Tabernakelen, twee tijden (te weten, den tijt des Wets ende den tijt des Euangeliums) te beteeckenen. Want gelijc als den Tabernakel van Mose, wt Gods beuel gebouwet, een Tabernakel ende een Heylichdom, euen-

1) Achter „was" behoorde eene punt of kommapunt te staan.

2) Sonderlincx, d. afzonderlijks.

Sluiten