Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aEphes.l.c.22 ende tot » een Hooft der Ghemeynten gheset is, gelijck als den 4. b. 15. Ghenadenstoel bouen opter Arcken stont: Ende bouen den GheColloss.l.b.18. naden tusschen beyde de Cherubinnen, was de stede, waer

wt dat God door Mosen zijn geboden den Israeliten gaf, ende beteeckent Hebre. l.a.2. ons, b dat God door Iesum Christum ghesproken, ende c zijn ghecloan.ö.c. 30 boden allen Christenen door hem ghegheuen heeft, ende dat de 8 c 28 Euangelische leere inden oorspronck wt den onsichtbaren Godt door 12.f. 49. Iesum Christum ghecomen is.

14. b. 10. Noch waren daer twee Cherubinnen vanden alder fijnsten goude

ghemaect, ende bedoekten den Ghenaden stoel met hare vlueghelen, ende aensaghen de eene des anderen aenghesicht, de welcke beteeckenen de twee Testamenten, die met malcanderen wel ouer een comen, ende wijsen ons eendrachtelijck op Christum, die in beyde de TesRom. 10. a. 4. tamenten besloten is, <1 een eynde des Ouden, ende een begintsel des Nieuwen Testaments.

So wie nv dese Figueren ende haer bediedinghe aenmerekt, die mach daer wt claerlijck verstaen ende bekennen, dat de twee Tabernakelen, te weten, dat Heylighe ende Alderheylichste, de twee Hebre. 9. a. 1. tijden, dat is, den tijt des Wet, ende des Euangeliums, afbeelden Fol.182'. ende beteeckenen. Iae de Apostel heeft wtdruckclijck (als bo-//uen gheseyt is) e den eersten Tabernakel ende de Offerhanden, die daer inne gheoffert werden, ende onuolcomen waren (daerom sy ooc niemant en conden rechtueerdich noch volcomen maken) op den tijt des Wets bediedet. Maer de hooghe Priester, ende de Offerhande die des Iaers eenmael van hem in dat Alderheylichste geoffert worde, heeft hy op Iesum Christum ende op zijn eenighe Offerhande bediedet: waer wt dan onwedersprekelijck volcht, dat Iesus Christus zijn Offerhande in het Alderheylichste geoffert heeft: waerom oock dat Alderheylichste sonder alle twijfel den tijt der Ghenaden ende des Nieuwen Testaments beteeckent.

Maer nv en hebben sommighe dese Figuren niet aenghemerct, ende sy en zijn ooc metter Apostolische wtlegginge des Tabernakels niet te vreden gheweest, maer sy hebben een vreemde wtlegginghe gheuonden ende bedacht, te weten, alsoo, dat se wt den Tabernakel een onderscheyt der Christenen maken, sommighe stellen sy inden Voorhof, sommighe int Heylighe, ende sommighe int Alderheylichste. Daer toe hebben sy twee namen bedacht, te weten, diese inden Voorhof ende in het Heylighe setten, die noemense Esaus kinderen : maer diese int Alderheylichste stellen, die noemense Iacobs kinderen: Esaus kinderen noemense strjjders, vleesschelijke ende eerste gheboren kinderen Gods. Iacobs kinderen noemen sy ouerwinners, geestelijcke ende wedergeboren kinderen Gods.

Maer dese wtlegghinghe des Tabernakels, is in alder manieren

Sluiten