Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Bibelsche // Schrift contrarie, ende den Euangelio niet gelijck- Fol. 182'. formich. Want ten eersten so en is Esau geen figuere der Christenen,

maer der loden oft Israeliten: Maer Iacob is een figure der Christenen geweest. Want als Rebecca van Isaac ontfangen hadde, ende de kinderen in haer lichaem tegen malcanderen stieten, ende sy daerorn bedroeft was, so sprack Godt de Heere tot haer: Tweederley Genes.25.c.22. volck is in v lichaem, ende twee volcken sullen wt v lichaem gedeylt werden, ende dat een yolck sal dat ander volck ouerwinnen, ende de grootste sal den cleynsten dienen. Dese woorden moeten wel aenghemerct worden, te weten, dat God seyt van twee volcken,

ende dat de volcken ghedeylt sullen worden, ende dat het een volck dat ander sal ouerwinnen, ende ten laetsten, dat de grootste den cleynsten sal dienen.

Ten eersten seyt Godt van twee volcken, daerom so en ist vanden Christenen alleen niet gheseyt. Oorsake: Want de Christenen en zjjn gheen twee volcken, » maer een heylich volck, een wtuercoren Exod. 19. a. 6. geslachte, een Conincklijck Priesterdom, b een Gemeynte die eenen 3-^28. God, eenen Heere, eenen heyligen Geest, een Christelijc ghelooue, bEphes.4.a!4] eenen doop, eenderley toesegghinghe, ende eenderley hope der salicheyt heeft.

Na dien dan sulcke eenicheyt onder de rechte Christenen is, ia nae dien sy " een lichaem in Christo Iesu zijn, daerom en moghen Kom. 12. a. 4. sy in haer seluen niet ghedeylt noch twee verscheyden Volcken ^c^12.d.27. zijn. Maer de twee Volcken van welcken de Heere tot Rebecca P e • • sprac, dat zijn de Edomiten ende Israeliten, die van Esau ende //

Iacob ofte Israël ghecomen zijn, die een groote crachtige viantschap Fol. 183r. met malcanderen ghehadt hebben. Daerom en coemt dat niet metter waerheyt ouer een, als datmen sommige Christenen Esaus kinderen,

ende sommige Iacobs kinderen sal noemen.

Ten anderen so seyde God tot Rebecca, dat twee Volcken wt haer lichaem ghedeylt souden worden. Dat is na de letter van Esau ende Iacob geseyt: Want de Edomiten zijn vianden ende veruolgers der Israeliten geweest, gelijck als de Propheet voor den Heere claecht, ende roept ouer Sodom, seggende: d O Heere, gedenct der Psalm. 137. b. kinderen Edom, inden dage Ierusalem, die daer seggen: Reyn af'), 7reyn af, tot haren fondamenten toe. Om dier oorsaken dreyget oock God de Edomiten door Abdiam, ende seyt: e Sy sullen op alle Abdie. l.b.9. Bergen Esaus door de moort wtgeroyt worden, van wegen des gewelts ende onrechts, dwelc ghy aen uwen broeder Iacob gedaen hebt.

Na dien dan de sake tusschen Israël ende Edom also ghestaen heeft, hoe mach dan eenich Christen by Esau geleecken worden ?

1) Reyn af, d.i. miver (breek af).

Sluiten