Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 208Ceremonien niet en behoeuen (want also noemen sy de insettinge ende ordinantie des Heeren) te onderhouden.

Sapient. 2. d. Aldusdanige dingen worpen si voor ende dwalen, want haer 21- boosheyt heeft haer verblint, also, dat sy Godts heymelijcke wijs-

Syrach. 1. d. heit (a die den godloosen eenen verborgen schat is) niet en be32 kennen: ende en sien oock niet, dat sy aireede vanden Duyuel

oueruallen, bedrogen, ia geheel in hooueerdicheyt, daer toe in onghelooue ende in grooter ondancbaerheyt tegen God verdroncken zijn, also, dat sy ooe des Euangeliums versadicht ende moede zijn, dat iuecken inde ooren gecregen hebben, ende zijn luysterende geworden om wat anders ende nieus te hooren, sy connen oock aireede (gelijck als sy haer laten duncken) Rechters ende Meesters zijn ouer Christum Iesum ende ouer den heyligen Geest, want sy verachten zijn leeringhe, ende beroemen haer, dat sy niet en behoeuen zijn insettinghe te onderhouden.

Och waer toe zijn doch dese ellendige arme menschen gecomen, dat sy haer bouen God den Heere willen setten P wat willen sy doenP waer willen sy blijuen, als de Heere haer besoecken sal P Matt. 25. a. 1. b Sy laten haer nv wel duncken datse wijse ende cloecke Ionckvrouwen oft Maechden zijn, ende olijs ghenoech in haer Lampen hebben, maer als de Bruydegom comen sal, soo sullen sy staen als sotte Ionckvrouwen oft Maechden die geen olie en hebben, ende daerom en sullen si ooc metten Bruydegom tot zijnder hoochtijt Math.25.c.24. niet mogen ingaen. c Sy houdent nv voor groote cloecheyt (gelijct de luye ende schalcke knechten aert is) dat sy haers Heeren ghelt Fol. 209r. inde Aerde // begrauen, maer als de Heere comen sal, ende rekenschap van haer eyschen sal, soo sullen sy een sware uententie hooren, ende met grouweljjcken straffe gestraft worden, om dat sy haers Heeren geit verborgen, ende niet op woecker aengeleyt noch Apooal.3.c.l7. winninge daer mede gedaen en hebben. d Sy zijn ooc euen gelijc, als de Gemeynte tot Laodicea was, die daer sprack: lek ben rijc ende rijck gheworden, ende en behoeue niet, ende en wiste niet dat sy elendich was ende iammerlijc, arm, blint ende bloot. Daerom haer van den Heere geraden wort, datse gout van hem coopen soude, dat met vier doorviert ware, op dat sy rijc mochte worden, ende dat sy witte clederen soude aendoen, op dat de schaemte haerder blootheyt niet openbaer en soude worden, ende dat sy haer oogen soude saluen met oogen salue, op dat sy sien mochte.

Dese woorden souden sy met alle recht ende redelijcheyt van geheelder herten, ende met aller neersticheyt ter herten nemen, die nv so rijc van Geeste zijn, dat sy meynen ende seggen, sy en behoeuen niet met allen, ende en bekennen haer eyghen ellende ende iammer niet. Nv souden sy noch hooren den raet des Heeren,

Sluiten