Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Roman. 6.a.4. ouden menschens, begrauinge der sonden, » ende opstandinge tot een nieuwe leuen.

T \Esen is oock de nieuwe ende troostelijcke belofte door Iesum Christum ghegeuen, van dat heerlijck gheestelijck Rjjck ende 4 b '9 10 r^ee'' 'J vaQ saüge ruste des Lants Canaan, des eewigen Ioan. 14. a. 3.

onuerganckelijcken Rijcx, c by God inden Hemel, daer Christus 17. c. 24. esu8 benen gheuaren is, om ons de plaetse te bereyden, d eenen d2.C°r.ö.a.l. Tabernakel niet van dese timmeragie, maer eenen anderen, niet r- • van menschen handen ghemaeckt, e maer welcx Boumeester ende Schepper Qodt is. Ende sal wederomme coraen ende ons tot hem oan. 17. c. 24 nemen, f dat wy moghen zijn daer hy is, ende zijn claerheyt sien, ende der seluer oock deelachtich werden inder eewicheyt.

Apocal. 11. b. TT Ier beneuen vintmen oock claerlijck dat gheestelijck g Egypten, -IX dat Lant der duysternissen, gelijck als te voren na den vleesche is geweest. Want gelijc als dat volck Godts, de kinderen Israels in Lxod. 3. a. 7. 11 Egypten van Pharao ende zijne knechten gheplaecht zijn gheworden, ende God de selue wonderbaerlijck door Mosen, door veel teeckenen ende wonderdaden, Iae door zijn gheweldighe hant ende wtghestreckten arm daer van verlost, door de zee ghebracht, inde woestijne des daechs door de wolcke, ende des nachts door de l.Cor. 10. a. 4 calomne des viers geleyt, i met dat Hemelsche broot gespijst, met wa^eren wten steen ghelaeft, ende ten laetsten, de ouergebleuen 0 . .in dat Beloefde Lant ghebracht // heeft, j also zijn wy oock geHebr. 4. b. 13 plaecht ghe worden met geuanckenissen der sonden, der ongerechticheyt, ende des doots, onder den Helschen Pharao den Satan, maer door

Collo8'I'b 12 den Waerachtighen Mosen k Iesum Christum zijn wy verlost, ' in lRom. 5. a. 9. ?^nen gedoopt, met de roode zee ende met de wolcke, dat

G. a. 3. ls' m me^ zlJn dierbaer wtgegoten bloet (met dat welcke wy be-

ml.Ioan.5.a.8. sprengt zijn aen de conscientie, ende gewasschen van onse sonden)

Hebrri2Ca^l " en^e me^®n ^ey^gben Gheest die van God ouer ons wtgestort is, door Christum Iesum. Maer Pharao met alle zijne knechten, l.Cor. 15.C.25 Ruyters ende wagenen, onse vianden ende veruolgers, dat is,o Duyuel, olloss.2.b.l0 Helle, sonde ende doot, sy zijn al ouerwonnen door dat p bloet des Cruys Christi, ende door ons gelooue in zijnen Naem, ende alsoo zijn wy in de Woestijne ghecomen opten wech nae dat Beloefde Lant inden Hemel.

Hier wort oock in Iesu Christo weder verhaelt de Figuere van ^ dat Paeschlam, te weten, gelijc als de kinderen Israels dat Paeschlam by den viere ghebraden, hebben moeten eten, ende Exod. 12. a. 7. q met dat bloet des Paeschlams de Posten ende Dorpelen van

Sluiten