Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm. 44.a.6. bouen alle zijne medegenoten, die den grooten a Goliath, te weten,

aHebr. l.b.8. den Satan, b met zijnen doot ende bloet des Cruyces ouerwonnen H^r^if b ^ ^ee^) c daerom verblijt hem dat Israël Gods, // dat de grootste Ful. 239r. viant der Christenen, den helschen Satan, de wederpartie der kinderen Gods ouerwonnen is, door onsen gheestelijcken d Dauid Iesum l.Petr.5.a.4. Christum, die met zijnder godtlijcker gerechticheyt e de sonde wt- 2.Cor. 5.C.19. gedaen heeft, met zjjn eewich leuen den doot verslonden, ende met zijn salichmakende ghenade de verdoemenisse wech genomen heeft,

f Dat is een vruechdenrijc Euangelium vol alles troosts, daer de Ioan. 1. b. 14.

heylige geest alle boetueerdighe, bedroefde ende becommerdo herten 14. a. 6.

mede vertroost, daer voor so danctmen God, e men singet ende Ephes. 5.b.20.

speelt den Heere int herte van grooter blijschap des geests. Colloss.IVb.lö.

ITem, h Christus is ooc van de godtloose ende ongeloouige loden, l.uce 4. d.29. van de verkeerde Phariseen ende Schriftgeleerden veruolcht, ende I°an- & e. 59. heeft dickwils wt Iudea moeten wijeken, in de woestijne hem ver- ^

bergen, ende also hare handen ontgaen, nochtans heeft hy zijn Rijck 7 a>4. ingenomen, ende is een geweldich Coninc ende > Heere op den Psalm. 2. a. 6. Berch Sion, van Godt zijnen Vader ingheset, ende beuesticht, ende God heeft hem ghegeuen, den stoel Dauids, j ende hy sal regneren Luee. 2. c. 28. in dat huys Iacobs in der eewicheyt, ende zijn Rijck en sal gheen eynde hebben.

EXde hi is ooc als de vreedsame Salomon voor getreden, onsen vrede ende hope voor God den Vader, ende heeft door zijn Apostolen k die opten Pinxterdach met de cracht wt der hoochtc Actor. 2. a. 1. aengedaen waren, den Tempel binnen Ierusalem gebout, te weten, de Christelijcke Gemeynte, ende heeft die met menigherley gheestelijcke II gauen verciert, gelijc als dat claerlijc aen de Apostelsche Fol. 239 Gemeynte verschenen is, ende de Schrift in grooter claerheyt wel Actor. 2. a. 4. aenwijst, 1 dat de belofte van Salomon op Christum van den Apostel ^ 31. geallegeert wert. "Want dat God Dauid heeft beloeft m dat de ^{^ ^32^ vrucht zijnder lendenen op zijnen stoel na hem soude sitten, dat n is na de letter veruult, doen Salomon in zijns vaders stede Coninc ouer Israël geworden is, ghelijckmen wt de Schrift claerlijck mach mereken, n ende Salomon selfs ghetuyget. Maer na den gheest so 3.Regum 8.b. ist te verstaen vanden warachtigen Salomon Iesu Christo, 0 die ^ ^ eenen Stoel heeft, die daer blijft inder eewicheyt, ende hy is de pie'b™ 1 b 8 Coninck ouer zijn Ghemeynte, ouer dat gheheele geestelijcke Israël.

ITem, dat de figuerhjeke Tempel Salomons binnen Ierusalem ghewijet is, beteecként ons, dat de Gemeynte des Heeren geheylicht is van God, door Iesum Christum met den heyligen Gheest, ende

Sluiten