Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEse destructie ouer de heylige stadt ende des Tempels, is gheschiet door den Antichrist, door de hoere van Babel, die alle Apocal.l7.a.3. Godtlijcke ordinantiën verkeert heeft, die met a purpur, zijde, scharlaken ende gout verciert is, die den gulden beker in de hant heeft vol van alle grouwelen, die droncken is van dat bloet der Apocal.l8.a.3. Ileyligen, ende der ghetuygen Iesu Christi, b die oock alle Heydenen Fol. 245r. droncken gemaect heeft, // met den wijn haerder hoererije ende toouerije. Haer Cooplieden zijn rijck ende machtich geworden, vande cracht haerder weeldicheyt, van haer ware ende cramerie. De Coningen ende Vorsten der aerden hebben met haer hoererie bedreuen, ende doent noch hedensdaechs: In somma, sy is een moeder der grouwelen op aerden, ende al die hare sielen liefhebben ende begeeren salich te worden, die moeten dese hoere verlaten, ende Ierem. 51.a.6. wt Babylonien scheyden, ghelijc de Schrift seyt: c Mijn volc gaet 2. Cor. 6. c. 17 wt Babel, vliet wt dat lant der Chaldeen, wijct wt dat middel van poca .18.a.4. i,aerj 0p <jat ghi hare sonden niet deelachtich en wort, ende van hare plagen niet en ontfangt: Want hare sonden zijn totten Hemel opgeclommen, ende God heeft aen hare moetwillicheyt ghedacht.

NV is hier van noode aen te mercken, hoe dat Israël tweemael geuangen, tweemael verlost, ende tweemael tot dat rijcke ende de heerlijcheyt is gecomen, den Tempel oock tweemael getimmert is geworden, op gelijcke Fundament ende forma: Yan de eerste geuanckenisse in Egipten ende verlossinge, van dat Rijcke Dauids ende Salomons, van zijnder heerlijcheyt, ende van de eerste bouwinghe des Tempels, is bouen geseyt. Maer nv zijn wy inde tweede verlossinge wt Babylonien, nv zijn wy tot de timmeringhe des anderen Tempels ende der Stadt Ierusalem gecomen. Want nv verlost God zijn volc alle dage wonderbaerlijck wt de geestelijcke gheuanckenisse Apocal.l8.a.5. Babels, nv verlost hy zijn wtuercoren van alle J grouwelen der Fol. 245Babylonisscher hoere, met getrouwe // vermaningen door de heylighe Schrift ende door zijne Seyndtboden, dat sy wt Babel souden scheyden Ierem. 51.a.6. e niet onreyns aen roeren, ende wederom met vruechden reysen 2.Cor.6.c,17. Da Ierusalem om den veruallen Tempel, ende de verdestrueerde stadt, dat is, de gemeynte Christi wederom te bouwen, ghelijck alsmen nv, in grooter claerheyt (God sy gelooft) sien mach.

Ij>Nde dit is hier wel te bedencken, dat al de loden ende kindeJ ren Israels, die f Heydensche vrouwen genomen hadden tegen de wet Gods, die wederom moesten verlaten, ende haer daer af scheyden, op dat si vande grouwelen der Heydenen gereynicht mochten werden, twelc ons twee dingen bediet ende leert. Ten eersten dat alle rechte Christenen haer ouer al moeten ontrecken,

Sluiten