Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om die te weydcn ende te besorghen. Ende wy hebben in ons Boecxken, van de Sendinghe der Predicanten dat eensdeels wel verclaert, ende segghen int corte wederomme also, dat de rechte Dienaers des Godtljjcken woordts wel te kennen zijn by do salichmakende leeringe Iesu Christi, by den Godtsaligen wandel, endo by do vruchten die sy voortbrenghen, daer toe oock by de veruolginghe dio sy lijden om do waerheyt ende gherechticheyt wille. Ioan. 3. e. 34. a Want so wie Gods woort spreect, die is van God ghesonden, l.Ioan.2.c.29. >> ende wie recht doet, die is wt God gheboren, c ende wie do lerem. 23.a.4. menschen bekeert van der ongherechticheyt totten leuendigen Godt,// Fol.263'. dio blijft in den raet Godts, ende vcrcondicbt den volcke des Heeren woort, Ende soo wie veruolcht wordt om dat hy de waerheyt leert Matt. 5. a. 11. ende ghetuycht, •' dien gatet cuen na de Schrift, ende ghelijck alst 12 b 15 a"G ®oe^e ^>r°P'10'en en<^c Apostolen, e Ia den Heero selfs ghegaen is. 21. c. 46.'

eIoan.15.bl8 I Tem, hoe de Dienaers van God verordineert werden, ende geschiet 1. moeten zijn, dat is wt de Figuere des Ouden Testamcnts van Aaron ende zijn kinderen wel te vernemen ende te mercken. Want als die tot Priesters des Ileeren geordineert souden worden, so moeste Moyses haere lichamen eerst mot reynen water wasschen, Exod.29.c.20. voor haer offeren, f ende met dat bloet des vollenoffers, dat rechter oore, den duyme aen de rechter hant, ende den grooten teen aenden rechter voet bestrijcken, ende hy dede haer die lijnen rocken aen, ende gordese daer ouer, ende settese huyuen op haer hoofden, ende hy nam do salfolie, ende dat bloet des Altaers, ende sprengde dat op Aaron ende zijne cleedcren, op zijn sonen ende hare cleederen, ende wijede also Aaron ende zijne cleederen, zijn sonen ende hare cleederen: Maer Aaron trock hy den zijden rock aen, ende gordde hem om den ljjfroc, ende dede hem dat plaetken ofte den borstlap aen, ende daer in Vrim ende Thumim, dat is Licht ende Recht, ende sette hem den hoedt op zijn hooft, ende settede bouen aen den hoedt aen zijn voorhooft dat gulden Bladt der heyligher Croonen, etc.

Dit is alsoo met Aaron ende zijne kinderen indcr figueren geschiet, tot een // aenwijsinge van een warachtich wesen, op Hebr. 2.c. 17. de Leeraers in de Ghemeynte Gods, bysonder also vele als den 5. b. 7. 8. a. 1. kinderen van Aaron aengaet: Want Aaron is eygentljjc een figuere 10. b. 11. Qp jegum Christum onsen eenigen hoogen Priester: Nochtans aengesien dat Christus zijn dienaers seynt, gelijc als hem de Yader Ioan. 20 c. 21 gesonden heeft, so volcht daer wt, dat de dienaers Iesu Christi, Bom. 8. d. 29. ende zijns heyligen woorts, e zijn euenbeelt gelijckformich moeten zijn, ende daerom so mach dese figuere van Aaron ende zijne

Sluiten