Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van

Lord Salisbury aan H. E. de Staats-Presidenten van de Zuid-Afrikaansche Republiek en den Oranje-Vrijstaat.

T elegram.

Londen, 11 Maart 1900.

Ik heb de eer, de ontvangst te erkennen van het telegram van UEdelen, d.d. 5 Maart, uit Bloemfontein, waarvan de strekking hoofdzakelijk is te vragen, of Hr. Ms. regeering de „onbetwistbare onafhankelijkheid van de Z. A. Republiek en den Oranje-Vrijstaat als „souvereine internationale Staten" wil erkennen, en aan te bieden om op die voorwaarden den oorlog te eindigen.

In het begin van October 1.1. heerschte er vrede tusschen de Koningin en de twee Republieken onder de Conventies, welke toen golden. Lr was een discussie gevoerd gedurende enkele maanden tusschen Hr. Ms. regeering en de Z. A. Republiek, waarvan het doel was, herstel voor zéér ernstige grieven, waaronder Engelsche ingezetenen in de Z. A. Republiek leden, te verkrijgen. In den loop van deze onderhandelingen had de Z. A. Republiek, bij weten van Hr. Ms. regeering, aanzienlijke wapeningen getroffen, en de laatste had dientengevolge stappen gedaan om te zorgen voor daarmede overeenkomende versterkingen van de Engelsche garnizoenen van Kaapstad en Nital. Geen inbreuk op de rechten, door de Conventies gewaarborgd, had er tot dusver van Engelsche zijde plaats gehad. Plotseling verklaarde de Z. A. Republiek, na twee dagen te voren een beleedigend ultimatum uitgevaardigd te hebben, den oorlog aan Hare Majesteit, en de Oranje-Vrijstaat, niet wien in het geheel niet van gedachten was gewisseld, deed een gelijken stap. Onmiddellijk werd een inval gedaan in Hr. Ms. gebied door de twee Republieken ; het beleg werd geslagen om drie steden binnen de Britsche grens ; een groot gedeelte van de twee koloniën werd afgeloopen met groote vernietiging van eigendom en leven, en de Republieken maakten er aanspraak op, de bewoners van Hr. Ms. gebied te behandelen alsof dit gebied ingelijfd ware bij een dezer Staten. In voorziening van deze handelingen had Transvaal vele jaren lang op enorme schaal een militairen voorraad opgestapeld, die alléén bestemd kon zijn om gebruikt te worden tegen Engeland.

Sluiten