Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden kan. I iteindelijk zal men verplicht wezen te zeggen: ,.De honger drijft mij om vrede te maken."

De paarden zijn zoo rondgedreven geworden, en hebben zoo zeer door gebrek aan voeder geleden, dat zij erg verzwakt zijn geworden. Ja, zoo zwak zijn zij, dat het moeilijk — bijna onmogelijk is een \ erren cifstcLnd met lien af te leggen.

\\ <it de Kaapkolonie betreft, heeft hij altijd verstaan, dat de kolonisten opstaan zouden, maar men heeft van Gen. Smuts vernomen, dat er geen kans is tot een algemecnen opstand. Gen. Smuts heeft ook hem bezocht vóór men naar deze vergadering kwam. Hij heeft de paarden gezien en gezegd, dat het onmogelijk is met die paarden naar de Kaap Kolonie te gaan. Wij kunnen dus in de Kaap Kolonie niets meer doen. Onze zaak aldaar is op mislukkiag uitgeloopen. Het kon niet anders. Wij waren niet genoeg bij machte hulp aan de Kolonisten te geven, en de Kolonisten zeiven zijn afgeschrikt geworden door de zware straffen, die gelegd werden op degenen, die opstonden. \ elen dus, die ons aldaar welgezind waren, konden niet met ons medegaan.

Er is ook geen kans tot interventie in Europa. Geen Europccsche mogendheid is gereed ons te helpen. Dit kunnen wij merken, wanneer wij onze aandacht vestigen op de correspondentie tusschen Nederland en Engeland, die aanleiding heeft gegeven tot deze onderhandelingen. Daarin ziet men, dat de hollandsche minister zegt, dat de Deputatie geaccrediteerd is aan Holland alleen, terwijl zij door beide Staten geaccrediteerd waren aan al de mogendheden van Europa. Waarom vernemen wij nu dat zij alleen in Holland geaccrediteerd stond? Het eenig antwoord is, dat zij geene vrijmoedigheid heeft gehad hare geloofsbrieven aan de andere mogendheden voor te leggen. Verder ziet men in de correspondentie, dat Engeland geene interventie van eenige vreemde mogendheid wil toelaten. Maar de waarheid is, dat geen mogendheid ons helpen wil. Toen de vrouwen gevangen genomen werden, dacht hij, dat dat tot interventie aanleiding zou geven, omdat het iets was, dat geheel buiten de gewone wijze van oorlogvoeren was. Maar niets werd gedaan. Men hoorde alleen, dat wij de sympathie der Europeesche volken hadden, en niets anders.

Hij gaat nu over tot iets anders, — iets, dat ons na aan het hart ligt, namelijk onze vrouwen. Besloot de vergadering om den

Sluiten