is toegevoegd aan uw favorieten.

De strijd tusschen Boer en Brit

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beide Regeeringen bekend gemaakt, de Britsche Regeering alleen genegen was op de basis van het Middelburg-voorstel met ondergeschikte wijzigingen, te onderhandelen.

Teneinde dit voorstel in eenen finalen vorm te kleeden, vroeg Lord Milner den bijstand van eenige leden der commissie, en dit werd toegestaan, met deze verstandhouding, dat de bijstand dezer commissieleden, zonder prejudice zou geschieden.

Als uitslag van de werkzaamheden dezer subcommissie, diende Lord Milner een concept voorstel ins, waarin wij aandrongen op opname van een nieuw artikel hetwelk erin opgenomen werd (no. li). Dit concept voorstel, hetwelk hieraan gehecht is (gemerkt B) werd

toen aan de Britsche Recfeerincr g-ekabeld, en werd door haar ge-

ö ö ö ' ö

wijzigd en in een finalen vorm aan ons medegedeeld. Dit finale voorstel is hieraan gehecht, gemerkt C.

Het werd ons ook medegedeeld van de zijde der Britsche Regecring, dat dit voorstel niet meer kon worden gewijzigd, maar in zijn geheel goed- of afgekeurd moest worden door de afgevaardigden der beide Republieken. Terzelfder tijd werd ons medegedeeld dat deze goed- of afkeuring binnen een bepaalden tijd moest geschieden.

Wij hebben daarop aan Lord Kitchener medegedeeld dat deze finale beslissing aan hem zou worden bekend gemaakt, uiterst tegen Zaterdagavond aanstaande.

Gedurende de formeele onderhandelingen/ vonden ook eenige informeele gesprekken plaats, betreffende de Britsche onderdanen in de Kaapkolonie en Natal, die aan onzen kant gevochten hebben. Als het resultaat dezer informeele gesprekken, werd ons eene communicatie van de Britsche Regeering medegedeeld, welke wij hieraan hechten, gemerkt D.

Wij hebben de eer te zijn

Uw HoogEd. Dw. Dienaren

LOUIS BOTHA.

J. H. DE LA REY. C. R. DE WET. J. B. M. HERTZOG. J. C. SMUTS."