is toegevoegd aan uw favorieten.

De teekenles

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In een schots kunnen twee fouten gemaakt worden: perspectievische fouten en maatfouten; we zouden ze liaast noemen taalfouten en schrijffouten. De eerste zijn natuurlijk de grootste: liet zijn die fouten, welke ook, zonder het model te raadplegen, in het oog springen, als:

het niet of naar den verkeerden kant convergeeren van wijkende lijnen;

het niet in acht nemen van verkleiningen, die het gevolg zijn van verschil in diepte.

De tweede, de maatfouten, zijn die fouten, welke gewoonlijk alleen te vinden zijn als hel model van de juiste plaats wordt, bekeken, b.v.: de breedte-verhouding der wijkende zijvlakken is niet goed; het blok is te hoog tegenover de breedte, de indeeling van hoogte of breedte klopt niet met die op het model, enz.

liet spreekt van zelf, dat perspeclievisehe fouten niet mogen voorkomen en dat is ook geen buitensporige eisch.

De maatfouten dragen evenwel meestal de schuld van liet onvoldoende noemen der teekening.

Hoe deze fouten te vermijden?

Geheel te vermijden zijn ze natuurlijk niet, daar liet i?en kwestie, is van benaderen. Men heeft altijd beweerd, door juist te leeren nieten. Nu is het waar dat die meetvaardigheid door velen, altijd na langdurige oefening, tol een goede hoogte kan worden aangeleerd en daarop vertrouwende, begint menig leeraar aan een fcweekschool er al zeer spoedig mee, hopende dat allen met die hulp leeren een blok goed in elkaar te zetten. Dit gelukt meestal vrij goed. Een enkele maal vergist de leerling zich. Mij zet de gevonden maat tweemaal uit in plaats van driemaal. Hij verdeelt in vier in plaats van in drie deelen, enz. en de teekening ziet er dan zoo gek uit, dat het een ieder dadelijk opvalt, dat zij foutief is. Alleen de teekenaar zelf schijnt het niet op te nierken. Maakt men er liem attent op, dan geeft hij dadelijk toe, maar zegt erbij: ik heb het toch gemeten. Dit is wel een bewijs dat meten het kijken verdringt, en dat mag niet.

Maar de meetoefeningen doen meer kwaad. Ze maken den leerling hulpbehoevend.