is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de mannen uit die zuidelijke streek van Galilea zien kunnen, wie daar in hunne landpalen gekomen is, laten zij het overal in het omliggende land weten. Het gerucht van den Heer verspreidt zich spoedig van dorp tot dorp en van vlek tot vlek en van stad tot stad, — en ziet! de liefelijke naam van Jezus Christus, die reeds alléén balsem is voor de gewonde harten, troost voor de bedroefden, kracht voor de zwakken, — die naam is bij machte om ze van heinde en verre bijeen te brengen; en waar de Heer komt, daar stroomen zij Hem tegemoet met hunne kranken en zij verdringen zich om Hem te mogen aanraken. Want dit geloof hebben zij in de macht en ontferming des Heeren, dat wie ook maar den zoom van Zijn kleed mag aanraken, zekerlijk genezen zal worden. »En zoo velen als Hem aanraakten,« teekent Mattheus hierbij aan, «werden gezond.«

Daar valt uit deze geschiedenis een bijzonder vriendelijk licht op onzen Heer Jezus Christus. Het is het licht, waardoor wij Hem als den Redder uit den nood leeren kennen ; als dengene, die maar behoeft te verschijnen, om geloof te wekken, en waar dat geloof gewekt is, het te bekronen door wegneming van nood, of gemis.

Maar daar valt ook uit het gedrag van die mannen veel te leeren ; en het] is met dit laatste, dat wij thans willen beginnen, om van het mindere tot het meerdere op te klimmen.

En de les, die deze mannen ons geven, is gewichtig, en dit wordt er niet minder om, wanneer wij ze uit den mond van deze eenvoudige Galileërs moeten opvangen.

Zij is deze : denk niet in de eerste plaats aan uzelf alleen, maar denk ook aan anderen. Wees ijverig en hulpvaardig.

Zoodra die mannen verstaan, wie daar in hun land gekomen is, zenden tij daarvan hericht door het geheele omliggende land.

Zijn zij vereerd door de komst des Heeren in hun midden ? Het zal wel zijn, en er was ook reden voor!

Maar hoe gunstig steekt dit gedrag af bij dat van zoovelen, die in hunne voornaamheid den Heiland der wereld voorbij gaan !

Deze mannen toonen daarbij een hart te hebben voor hunne