is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen: Wordt in de Inrichting ook schoolonderwijs gegeven? En het antwoord op die vragen zal steeds ongeveer aldus luiden: Voor velen onzer kranken is eenig onderwijs zeer noodig. Vooral zij, die reeds in hun jeugd van de ziekte te lijden hadden, konden niet met anderen opwerken, of hun moest om hun ziekte de school worden ontzegd. Eenigszins tegemoet te komen aan wat zij dientengevolge hebben gemist, is de taak van het Hoofd der Protestantsche school te Heemstede, die vier maal in de week van half vijf tot zes uren den kinderen zooveel mogelijk kennis aanbrengt van schrijven, lezen, rekenen, enz. Velen doen waarlijk hun best, willen gaarne leeren en maken dan ook nog wel vorderingen in de genoemde vakken. Een jongen met een verlamde rechterhand heeft met de linkerhand het schrijven zoo aangeleerd, dat velen het met de daartoe bestemde hand hem niet verbeteren. Anderen echter gelukt het leeren volstrekt niet. Op onze school zijn jongens van 8—16 jaar. Oude leerlingen zijn er dus bij. Wij doen maar wat wij kunnen. Het doel met den één is hem wat meer te leeren dan hij reeds weet; dat met den ander hem niet te doen verliezen wat hij zich eigen heeft gemaakt. Doch het geheugen is meestal zoo slecht. Het is weer een broeder, die den onderwijzer bij het geven van onderricht ter zijde staat. Enkelen helpt hij bij hun werk. Drie onzer jongens zijn nu zoover hersteld, dat zij de dorpsschool kunnen bezoeken en dus het onderwijs op die school in uitgebreider vorm kunnen genieten.

Verder wordt des middags van twee tot vier uur in de Jongenszaal les gegeven in lezen, aardrijkskunde, teekenen, zang, enz. Dat vinden de jongens prettig. Springen, boogschieten, exerceeren en meer wisselen dat onderricht af. Dat doen de meesten nog liever dan stilzitten en leeren.

En dan: de gezellige lesuren in »handenarbeid«, gegeven aan een tiental knapen. Daardoor verkrijgen ze begrip van maat en vorm. De werkstukjes worden vervaardigd van carton en beplakt met linnen en papier. De doorloopende Bazar op Sarepta geeft eenige producten van dien nuttigen, ontwikke-