is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate van vrijheid om te doen wat zij wil, te gaan waar zij wil, zich te kleeden zooals zij dat begeert enz. Voorts moet zij haar liefhebberijen en »vrij-philanthropische« bezigheden opgeven, en er zich aan wennen, dat er bij dag en nacht over haar beschikt wordt. Maar — wat toch meermalen voorkomt — blijkt het na één, twee of drie jaar dat zij nooit de rechte diakones wordt, of kan zij op den duur niet aan alle gestelde eischen voldoen, welnu, zij is er voor haar persoon niet op achteruitgegaan, en is nu minstens nog even bruikbaar, misschien wel bruikbaarder voor haar vroegeren werkkring dan voorheen. Of leidt haar weg tot een huwelijk — wat immers meermalen is geschied — zij is als huisvrouw nu niet minder geschikt dan vroeger. Of roepen familieaangelegenheden haar terug, zij keert weder met eenige ervaringen en bekwaamheden, die haar te pas komen.

Heel anders is dat met een jongeling, die gedurende zijn proeftijd vaak geheel uit zijn vroegere handwerk geraakt, zoodat hij het niet meer opnemen kan ; die na één of twee jaar in een Inrichting gewerkt te hebben, niet zoo gemakkelijk meer tot zijn vorige betrekking wederkeert, en die om, als hij dat wenscht, een huwelijk aan te gaan, eerst zorgen moet een bestaan te hebben, dat hem zulks veroorlooft. Bovendien komt het ons voor, dat de verandering van werk en omgeving voor den aanstaanden broeder veel grooter is, dan voor de toekomstige diakones.

Met het ocg op een en ander kan het niemand verwonderen, dat wij in ons Vaderland nog slechts één kring van diakonen hebben en één Inrichting waar zij worden opgeleid, terwijl er toch vele diakonessenhuizen, elk met een aantal zusters, in Nederland zijn. Daarbij is ook de diakonenarbeid in ons Vaderland veel jonger dan de diakonessenarbeid. Het oudste diakonessenhuis hier te lande (Utrecht) vierde in 1896 zijn gouden feest, terwijl er eerst in 1885 een begin gemaakt werd met de vorming van diakonen in ons Vaderland. En toch heeft dit deel van het groote werk der Inwendige Zending reeds een belangrijke geschiedenis, gelijk hier nader zal blijken.