is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke patienten op te nemen, was de hulp van broeders noodzakelijk.-

Was het nu duidelijk dat men mannen hebben moest om de mannelijke kranken [te verplegen, het was nog duidelijker dat niet alle mannen daartoe bruikbaar waren of zelfs geschikt gemaakt konden worden. Men moest eischen stellen, maar met voorzichtigheid. Natuurlijk zocht men jonge krachten, die nog te vormen waren en waaraan men lang wat hebben kon; daarom stelde men den leeftijd tusschen 18 en 30 jaar. En Christenen moesten het zijn, die niet »om vuil gewin« of met onzuivere nevenbedoelingen, maar uit waarachtige liefde om Jezus' wil, zich aan het werk willen geven, en aan wie men ook met vertrouwen ongelukkigen ter verzorging kon geven in de zekerheid, dat ze öok oog zouden hebben voor de eeuwige en geestelijke belangen hunner patienten.

Zulke jonge mannen moest men hebben, die aan een gezond, sterk lichaam een helder verstand en een onbesproken verleden paarden, daarbij niet veel eischen stelden, en zichzelf ook voor de toekomst gaven in des Heeren hand.

Ds. L. H. F. Creutzberg, de eerste Directeur, stelde zich van de opleiding van broeders-diakonen heel wat voor. Terstond na de aanvaarding van zijn taak, April 1885, legde hij zich toe op het verzamelen en vormen van een kring derzulken. Hij wilde de opleiding doen geschieden in navolging van de Duitsche methode, en meende voor zulke, degelijk onderlegde en practisch gevormde jonge mannen, in de toekomst ook wel plaats te zullen vinden.

Intusschen was een der broeders-diakonen uit Bielefeld van Maart 1884 tot 1 Juni 1886 hier werkzaam, om te verplegen en bij de opleiding te helpen. Deze broeder, C. Schnake, werd echter nooit recht Hollander zooals dat gewenscht werd. Hij is dan ook heengegaan, verklarende zich onder de Hollanders nooit thuis te zullen gevoelen.

Ook in een ander opzicht was de aanvang van den diakonenarbeid niet gelukkig. Een jongmensch, Dirk Smits uit Haarlem, van wien men groote verwachtingen had, ging voor zijn opleiding