is toegevoegd aan uw favorieten.

Lief en leed in dienst der christelijke barmhartigheid, 1882-1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen en hunne diensten op prijs stelde, nu als eerste Geneesheer-Directeur van het Krankzinnigengesticht »Meerenberg«, de hulp der broeders, en gingen twee der ouderen als eerste verplegers voor een jaar daar heen. Een van hen slaagde in 1894 voor het diploma als krankzinnigenverpleger, uitgegeven na onderzoek door de Vereeniging voor Psychiatrie en Neurologie in Nederland. En toen deze beide broeders vervangen werden door twee andere, was dat tevens in het belang van hunne opleiding. Tot 1904 toe hebben geregeld 2, 3 of 4 broeders ter hunner opleiding een jaar aldaar doorgebracht, van welke broeders meerderen slaagden [voor het examen als krankzinnigenverpleger.

Ook in het Krankzinnigengesticht te Rotterdam waren gedurende één jaar twee broeders tot hunne opleiding werkzaam ; en in 1907 gingen voor het eerst twee broeders tot hunne opleiding naar »de Brinkgreve« bij Deventer.

Intusschen liet men de vorming der broeders niet geheel aan anderen over, maar deed men allengs meer voor hunne opleiding in de Inrichting te Heemstede zelve, totdat daar eigenlijk het voornaamste deel der opleiding werd volbracht, zoodat sommigen in den lande zelfs meenden, dat Meer en Bosch een Inrichting was tot opleiding van diakonen in plaats van tot verpleging van lijders aan vallende ziekte.

In 1887 reeds gaf Dr. Prins Visser te Haarlem wekelijks aan zusters en broeders één avond «medische lessen«. Later werden die lessen door de geneesheeren der Inrichting overgenomen ; zij omvatten anatomie, ziektenleer en theorie der ziekenverpleging.

De broeders, die opgeleid en geëxamineerd waren, deelden van hetgeen zij elders opdeden zooveel mogelijk aan de anderen mee; hierdoor werd een wekelijksche practische verbandjes geboren, zoodat de broeders nu niet meer als in den aanvang onwetend naar het Gasthuis gaan.

Altijd door waren er ook broeders, die uit eigen beweging iets leerden: sommigen verwierven zich hierdoor een zekere hoeveelheid kennis en belezenheid, die hun vaak zeer te pas kwam.