is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deskundigen ondervond, dan thans hot geval is tegenover een publiek, dat het menschelijke lichaam niet kent.

Op zeer scherpzinnige wijze heeft Richer ') korten tijd geleden aangetoond, in welke mate de kunstenaarsblik der oud Grieksche kunstenaars dien van de Epigonen overtrof.

Wanneer hij van de voorstelling der beweging spreekt, en de aandacht vestigt op het feit, dat wij. dank zij de moderne wetenschap. in di' gelegenheid zijn, door instantanés elke afzonderlijke phase der beweging terug te geven, doet hij uitkomen dat de meeste kunstenaars van lateien tijd, onbewust eene traditie volgend, waarvan zij zich geen rekenschap gaven, nooit gaande of loopende, doch slechts zwevende of vallende figuren teekenden. Alle Grieksche figuren daarentegen, van af Hannodios tot aan de dansende faun, doen zich voor als juiste reproducties van geheel aan de natuur ontleende standen.

Behalve de geoefende kunstenaarsblik, en het groote getal schoone modellen, stond den Grieken nog een derde middel ten dienste, 0111 hunne afbeeldsels der natuur getrouw te doen zijn, namelijk: liet (jipsafgietael naar liet leven. Na Pliniüs-) was Lysikrates de eerste, die dit hulpmiddel in de beeldhouwkunst invoerde. Anatomie was den Griekschen kunstenaars tot aan de Alexandrijnsche school onbekend, zooals Cukkkau en Lan<;kr 4) overtuigend hebben aangetoond.

Langer doet uitkomen, dat de beste antieke beelden diegene zijn, welke een rustigen stand vertoonen, „welker spiermechanisme niet in het oog valt . „Daarentegen vindt men aan beelden, die eene beweging voorstellen, veel af te keuren, veel dat foutief is en men niet begrijpt. De spierbuiken zijn dikwijls onjuist gegroepeerd. soms ook dooreen gemengd en zonder ondeis<heid als huidplooien en beenuitsteeksels behandeld. W at echter on\erdeelde en rechtmatige bewondering voor deze beeldhouwwerken opwekt, is de beweging, en deze wordt veel meer uitgedrukt in de gewrichten dan in de spieren.

Dialogue sur 1'urt ft la science. La nouvelle Revue. Tomé 109 et s. li» année. La revue de 1'urt aneien et moderne. 1897. fase. :> et 4.

-) Hij Langer aangehaald.

•') 1 lietionnaire enevclopédique des Sciences médicalen.

') Anatomie der iiusseren Formen «les mensclilichen Knr]lers. Iss4. ji. .10 tl.