is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 14™ Augustus 1485 werd door werklieden op de Via Appia eene marineren doodkist uitgegraven, welke het gebalsemd lijk van een jong meisje bevatte. Zij was verwonderlijk schoon en zoo goed geconserveerd dat zij scheen te leven.') De toeloop van volk was zoo groot, dat Paus Innocent ius A 111 het lijk heimelijk liet wegnemen en begraven, omdat hij vreesde voor concurrentie, die dit heidenkind zijnen Heiligen zou kunnen aandoen. „Mais", voegt Vachox hieraan toe: 5) -la papauté eut beau faire enfuir profondément dans la terre cette chair de femme, a demi vivante, jeter au ruisseau cette éphémère fleur humaine, éclose de nouveau pendant quelques heures aux rayons du soleil, après une nuit de plusieurs siécles: 1'antiquité était ressuscitée pour toujours dans 1 éclatante renaissance de 1'Art, qui avait su arracher aux ruines et aux tombeaux le secret de la Grace et de la Beauté".

Op de bouwvallen der Grieksche kunst verhief zich het Gebouw der Renaissance; hetgeen van vroegere grootheid overbleef, werd eene openbaring voor een nieuwen bloeitijd der kunst.

Echter heeft niet één der werken van dien tijd de klassieke schoonheid evenaard en in geen geval overtroffen, wijl voor den nazaat de rijkste bron, waaruit de Ouden putten, niet meer vloeide: het dagelijksch aanschouwen van liet naakte lichaam in duizenderlei standen en den daardoor geoefenden kunstenaarsblik.

Natuurlijk begrepen de beste der latere meesters dit zeer goed en zochten aan dit gemis te gemoet te komen, doordien zij voor de instinktmatige nabootsing van schoone vormen wetenschappelijk onderzoek en anatomische studiën in de plaats stelden.

I)u val en Bical 3) hebben met kritische nauwkeurigheid de anatomische studiën, welke de meeste kunstenaars gemeenschappelijk met geneesheeren maakten, bijeengebracht en niet

1) Lettre de Bartholomaeus Font ius a Franceseo Kllachette. traduite et analysée par Hubert Janitseheek. 1'Art. Tome l\ .

2) La Femme dans 1'Art 1<S ]>. lil s.

3) IA na torn ie des Maitres. Histoire de 1 Anatomie plastique. 1890.