is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ oor ons is slechts van belang' het feit, dat deze maten tot op onzen tijd als maatstaf van menschelijke schoonheid gegolden hebben, ofschoon zij, zooals Langer ') heeft aangetoond, zelfs bij tallooze klassieke beeldwerken niet altijd aangetroffen worden.

Toen met de Renaissance de belangstelling in het menschelijk lichaam weder ontwaakte, zijn Leonardo da Vinci, Albrecht Diïrkr en Agrippa de eersten geweest, die zich weder met de verhoudingen van het menschelijk lichaam bezig hielden; de twee eersten plaatsen zich uitsluitend op het standpunt van den kunstenaar om het afbeelden te vergemakkelijken, de laatste heeft een geheel stelsel opgebouwd, waardoor niet alleen de menschelijke mikrokosmos, maar ook elke andere geometrische figuur, zelfs de sterrenhemel, volgens een vast systeem wordt bepaald. -)

Hij. die belang stelt in de geschiedkundige ontwikkeling der verschillende stelsels, vindt een vrij volledig overzicht in den nauwkeurigen arbeid van Zeising :i). In dat werk worden 78 philosophen, kunstenaars, anatomen en physiologen opgesomd; daarbij komt de door Zeising niet vermelde Agrippa en Zeising zelf met zijne leer van de gulden snede; zoodat wij tot het jaar 1854 niet minder dan 80 schrijvers hebben, die ieder hierover eene persoonlijke opvatting hebben.

De meesten bepalen de afmetingen naar lengte van hoofd en gelaat, Hay j) neemt voor zijn stelsel het muzikaal accoord aan en bepaalt den afstand der verschillende lichaamsdeelen naar tertsen, quinten, octaven enz. Zeising bedient, zich van de leer der gulden snede, volgens welke eene lijn zoodanig verdeeld wordt, dat het geheel zich tot het grooter deel verhoudt, als dit tot het kleiner; zoo verhoudt zich volgens hem de geheele lichaamslengte tot de hoogte van den navel, gelijk deze tot den afstand tusschen den navel en den schedel.

Gelijk Langer ) terecht opmerkt, heeft deze indeeling reeds

') !. e. p. 60.

- Agrippa de Philosophia ocenlta. l.Vil.

Neue Lehre von den 1'roportionen des nienschliehen Körpers 1SÖ4 ■*) The geometrie Beauty of the hnman Figiire detined 1851. 5) 1. c. j). 56.