is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het nauwkeurigst onderzoek ontsnappen en eerst bij den groei van liet lichaam duidelijker zichtbaar worden.

Zoo vindt men in de weinig sprekende trekken van liet gelaat van een kind geen spoor van de adelaarsneus van den vader, die toch in de kiem reeds aanwezig is. In eene mij bekende familie, die door de Natuur uitsluitend met linkerbeenen scheen begiftigd te zijn, vertoonde zich deze familie-eigenschap bij de kinderen eerst later in gang en houding.

Bij de verdere ontwikkeling van kind tot vrouw, treden de invloeden van voeding en leefwijze zoozeer op den voorgrond, dat het bijna niet mogelijk is, deze verschillende invloeden in één op zich zelf staand geval scherp uit elkander te houden. In vele gevallen zijn zelfs de gevoelens verdeeld over de vraag of men zekere abnormiteiten als ontwikkelingsstoornis of als gevolgen van ziekte moet aanmerken.

Zoo heeft Mfkulicz door nauwgezette onderzoekingen vastgesteld, dat alle vormen van zoogenaamde X- of bakkersbeenen, welke zich door binnenwaartsche verkromming der beenen in het kniegewricht kenmerken, het gevolg zijn van engelsche ziekte.

Hoffa en anderen nemen weder aan, dat eene zoodanige verkromming in het kniegewricht even goed zonder rhachitis, door eene, in verhouding der weeke beenderen te zware belasting bij het staan, kan worden te voorschijn geroepen. In het eerste geval dus ziekte, in het tweede niet passende leefwijze in de ontwikkelingsjaren (bakkersbeenen. Fig. 15).

Op gelijke wijze schrijft Ruitrecht alle skolioses (verkrommingen van den wervelkolom) aan rhachitis toe, terwijl Hoffa ook hierbij zuiver statische invloeden (bijv. de houding der schoolkinderen bij het schrijven) laat gelden, wel te verstaan bij „abnormale weekheid der beenderen."

Rhachitis besprekende, vestigt Vierordt er de aandacht op, dat gebrek aan lucht en licht, benevens slechte voeding momenten van zeer groote beteekenis zijn, dus ook hier de invloed deivoeding op den ziektetoestand.

Wat hiervan zij, wij kunnen voor ons doel uit al deze tegenstrijdige meeningen de gevolgtrekking maken, dat niet alleen ziekten, maar ook voeding en leefwijze op de ontwikkeling des lichaams een nadeeligen in voed kunnen uitoefenen.