is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, dat desniettemin het gebrek niet geheel is verborgen.

De vriendelijke kunstenares moge mij ten goede houden, dat ik van haar werk gebruik maak om tevens de kunstenaarsziel een weinig te ontleden, maar ik vond de gelegenheid te verleidelijk om in het licht te stellen, dat de echte kunstenaar onbewust den maatstaf van het schoone in zich draagt en, de inspraak van zijn gevoel volgende, als leelijk vermijdt al wat wij, mannen der wetenschap, als ziekelijk en gebrekkig brandmerken.

En terwijl ik dit voorbeeld aanhaal, heb ik tevens gezegd wat mijn boek voor den kunstenaar moet zijn. Het kan hem niets nieuws leeren en hem alleen het wetenschappelijk bewijs leveren, dat zijn gevoel de ware richtsnoer is; het kan hem een wegwijzer zijn in het rijk van het schoone en hem overtuigen, dat zijn schoonheidszin aan dezelfde wetten onderworpen is, voor welke wij ons allen moeten buigen. Wij denken te leiden, en wij worden geleid.

Uit dit alles volgt, dat liet werk van den kunstenaar grootendeels van zijn model afhankelijk is. Wij hebben boven reeds herinnerd, dat werken van anderen daarvoor een slecht hulpmiddel zijn, daar ook zij onder den invloed staan van het gekozen model en van de heerschende mode. Wij kunnen ook nogmaals op de gulden woorden van Dürer wijzen om tot de natuur en immer weer tot de natuur terug te keeren. „Kunst en natuur zijn één", zegt Lessing.

Men moet er zich evenwel voor wachten, niet alles voor goede munt aan te nemen wat in de natuur voorkomt, maar wel dient men öf een zeer goed geoefenden blik te hebben óf in twijfelachtige gevallen de wetenschap ter hulp te roepen.

Wel kan niet ieder schilder op het doek brengen wat hij wil; dikwijls moet hij schilderen wat hij krijgt. Dit geldt niet alleen voor portretschilders, die meermalen de afschuwelijkste gezichten moeten schilderen 0111 geen andere reden dan dat de bezitter of bezitster van dat gelaat niet aardsche goederen gezegend is; ni.aar hetzelfde geldt ook voor schilders, die in de keuze van hun object geheel vrij zijn.

Men kan honderden voorbeelden aanhalen, vooral onder het groot aantal moderne schilders, uit wier werken men een druk