is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar lichaam te vroeg misvorme. Later zal zij het wel uit eigen beweging doen, maar dan hebt gij l zelf althans niets te verwijten.

Een ander veel mishandeld lichaamsdeel is de voet.

Mevrouw Paczka verzekerde mij, dat zij nog nooit een fraai gevormden vrouwenvoet had gezien. Ik was gelukkiger, maar niet dikwijls. Ook de voeten worden meest in de jeugd bedorven en niet alleen in liet hemelsche rijk. 1 alrijk zijn de zusters van Asschepoester, voor wie geen offers te groot zijn om hare groote voeten in kleine schoenen te wringen.

Dit misbruik zoude slechts dan ophouden wanneer men wedei begon met op bloote voeten of op sandalen te loopen. De talrijke vertegenwoordigsters van het schoone geslacht, die hare voeten niet meer kunnen vertoonen, zorgen echter wel. dat dit niet plaats heeft. Slechts weinigen zullen den moed hebben, den kleinen schoen ter wille van een mooien voet prijs te geven.

Doelmatige kousenbanden worden thans meer aangetroffen dan eenige jaren geleden; toch is in dit opzicht nog veel voor verbetering vatbaar. Voor kinderen en jonge meisjes is het beste, in het geheel geen kousenbanden te dragen, maar sokken die

liet been nergens drukken.

Eene zeer uitvoerige bespreking, voornamelijk over de vervaardiging van kleederen, vindt men wetenschappelijk en toch zeer populair behandeld in het Haiidbucli der angewandten Anatomie van Ij. Pfeiffer 1895). Spamei, Leipzig.

Wanneer ik mij ten slotte veroorloof, den raad te geven, dat men den gynaecoloog bijtijds in «le gelegenheid stelle, menige zorgvuldig verborgen gehouden kwaal in «le kiem te verstikken, daif geloof ik in groote trekken alles vermeld te hebben, wat tot heil en welzijn van «le vrouw en van haren groei kan worden gedaan.

De toekomst zal leeren of ik voor doove ooien heb gepreekt.

Eéne zaak echter is zeker, dat de schoonheid van het vrouwelijk lichaam niets anders is dan de hoogste gezondheid.

En de schoonheid der ziel? Gelukkig hij, die eene schoone vrouwenziel tot in haar diepste diepte heeft leeren kennen. Maar daarover schrijven is zonde, want dat moet men gevoelen in het diepst van zijn hart.