is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon vergelijken. Eene berekening naar hoofdlengten volgde uit de maten zelf.

Wanneer ik alleen photographieën te mijner beschikking had, moest ik mij vergenoegen met het teekenen van den Canon in liet dioptrische beeld; bij niet symmetrische houding of sterke optische verkorting van enkele ledematen, kon ik alleen eene berekening naar hoofdlengten maken; vele opnamen gedoogden in het geheel geen meting.

Van de talrijke objecten onderwierp ik alle, welke mij op het oog maar geschikt voorkwamen, aan eene nauwkeurige meting.

Onder deze gemeten objecten koos ik weder diegene uit, welke de normale maten het meest nabij kwamen, en daaronder weder dezulken, die behalve normale maten ook in andere opzichten de meeste lichamelijke schoonheden vertoonden.

Het getal metingen vermeld ik slechts terloops. Het is van ondergeschikte beteekenis; grootere reeksen kunnen hoogstens het bewijs leveren, dat het eene volk gemiddeld meer schoonheden bezit dan het andere. Tot zulk een bewijsvoering zijn mijne getallen echter te klein.

Nederland.

Bij een 22-jarig meisje uit Scheveningen, dat eenige weinige kunstenaars tot model dient, vond ik van de normale slechts zeer weinig afwijkende maten. Zij wordt als het beste beroepsmodel beschouwd.

Fig. 04 vertoont haar in Scheveningsche kleederdracht, Fig. ï>5 in dezelfde houding ontkleed, om het verschil in de taille aan te toonen. Deze komt bij de gekleede figuur een weinig hoogden verdeelt die ongeveer in eene verhouding van 1: 2. hetgeen ten naastenbij de verdeeling in de Gulden Snede is.

Het meisje heeft nimmer een corset gedragen.

I)e maten zijn:

1. Lichaamslengte 152 cM.

2. Middenlengte <S0 < M.

Hoofdlengte 20 cM.

4. Lengte der beenen 83.5 cM.