is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overeenstemming in de extremiteiten. Slechts de borsttepels staan lager dan normaal, tevens echter verder naar buiten.

De beschouwing der photographie (Fig. 95) leert, dat voornamelijk de armen en boenen

zeldzaam zuiver van vorm zijn. De arm-assen loopen volkomen recht (duidelijk aan den linkerarm); aan het (linker) been snijdt de lijn van Mi kulicz alle gewrichten in het midden.

De borsten overschrijden de grenzen van het normale en beginnen te dalen. Daarmede staan in verband de bijzonder groote borstomtrek (90 cM.) en de lagere stand der borsttepels. Deze alsmede de 2 cM. te breede taille toont aan, dat het meisje den hoogsten bloeitijd overschreden heeft. Niettemin vertoont het lichaam zeer schoone vormen. De schouderstreek is bijzonder krachtig ontwikkeld.(Fig. 60toont <le rugzijde van hetzelfde meisje).

De meisjes uit Scheveningen onderscheiden zich door eene bijzonder blanke, teedere huid en frissche roode wangen; het zijn echte „gezichten van melk en bloed." Het model bezit deze schoonheid in hooge mate.

In Nederland beschouwt men de vrouwen uit Friesland en Zee-

:,u' „ , lnnd als de schoonste, unuer ue

Canon van het meisje «,t Schavennen. land B* ^ ^ vau ^

eilanden Walcheren en Schouwen klaarblijkelijk sterk vermengd met Spanjaarden, die zich in den 80-jarigen oorlog daar

ophielden.