is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele letters die op één lijn voorkomen en de geringe afstand dien de verschillende namen ten opzichte van elkander hebben, ook al weder een oorzaak zijn, dat wij onze oogen bovenmatig inspannen en zal ook hier weder het duidelijk zien zéér belemmerd worden. Als een kind met een griffel op een zwarte lei schrijft en die lei niet met de noodige zorg wordt schoongemaakt, zoodat de kleur niet meer zwart, maar grijs is geworden en dus niet grijs op zwart, maar grijs op grijs geschreven wordt, dan zal ook hier het duidelijk zien veel te wenschen overlaten.

Verder hebben wij nog te letten op den afstand van het leesboek tot de oogen, een afstand die 40 cM. bedragen moet voor normale oogen, en op de ligging van het leesboek. Ligt het leesboek op een vlakke tafel of op een tafel met geringe helling, dan zal de leerling de oogen sterk naar beneden moeten bewegen om duidelijk te kunnen lezen, hetgeen zéér vermoeiend is en ten gevolge zal hebben, dat hij zich vooroverbuigt. De beste ligging van het leesboek is die, op een kleinen lessenaar, welken men los op de tafel zet en die na het lezen gemakkelijk kan opgeborgen worden. Maakt het lessenaartje een hoek van 45°, dan behoeven de oogen slechts in zéér geringe mate naar beneden bewogen te worden en kan de leerling een houding met achterste steunpunt blijven innemen.

Om nu zooveel mogelijk aan de bezwaren te gemoet te komen, heeft men verschillende voorschriften samengesteld. Zoo stelt o. a. Cohn voor gedrukte boeken de volgende eischen:

het papier moet wit zijn, (anderen daarentegen geven de voorkeur aan een lichtgele kleur). Het papier moet overal even dik zijn, terwijl de dikte minstens 0.075 mM. moet bedragen; het papier mag niet glanzen.

Wat de letters betreft, stelt hij de volgende eischen: